Tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. De kan være lovregulert eller være søknadsbasert ut fra retningslinjer og kriterier. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Hva er tilsyn

Tilsyn med statlige tilskuddsordninger er regulert i Stortingets bevilgningsreglement og reglement for økonomistyring i staten. Formålet med tilsyn er å kontrollere at

  • grunnlaget for tildelingen eller godkjenningen er korrekt
  • tilskuddet benyttes i tråd med regelverk og departementets tilskuddsbrev

Hvem fører vi tilsyn med

Kompetanse Norge fører tilsyn med seks av de tilskuddsordningene vi forvalter (antall tildelinger i parantes):

  • Godkjente studieforbund (14)
  • Voksenopplæringsorganisasjoner (2)
  • Freds- og menneskerettighetssentre (6)
  • Kompetansepluss arbeid (cirka 600 prosjekter per år)
  • Kompetansepluss frivillighet (cirka 50 prosjekter per år)
  • Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (18)

Kompetanse Norge fører i tillegg tilsyn med:

  • Godkjenningsordningen for private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (cirka 20)

De fleste ordningene er regulert i retningslinjer fastsatt av departementet. Studieforbund er i tillegg lovregulert. Tilskuddet i fire ordninger fordeles etter årlig bevilgning i statsbudsjettet. Kompetansepluss er søknadsbasert ut fra utlysningskriterier fastsatt av Kompetanse Norge.

Gjennomføring av tilsyn

Kompetanse Norge gjennomfører årlig cirka 25 tilsyn. Valget av tilskuddsmottakere som får tilsyn er oftest tilfeldig, men det kan også være hendelsesbasert. Alle tilsyn varsles skriftlig. Ved stedlig tilsyn innhenter Kompetanse Norge dokumentasjon før besøket hos tilskuddsmottaker. For enkeltstående prosjekter i Kompetansepluss har vi i 2017 gjort forsøk med skriftlig tilsyn.

Dersom et tilsyn avdekker forhold som er i strid med forutsetningene, kan Kompetanse Norge gi pålegg om å rette på forhold eller fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd.

Foreløpig tilsynsrapport sendes tilskuddsmottaker til uttalelse før endelig rapport utarbeides. Eventuelt varsel om vedtak sendes i eget brev sammen med rapporten.

Tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport er et offentlig dokument. Den sendes tilskuddsmottaker med kopi til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Eventuelt vedtak sendes i eget brev med opplysning om klagerett. Endelig rapport legges ut på nettsiden.

Tilsyn 2021

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekt i Kompetansepluss arbeid for 2019,
Clean House AS- KA1596, 27.05.2021 (pdf)

Tilsyn 2019

Rapport fra tilsyn med Invito Inspire AS for Kompetansepluss arbeid tildeling for (pdf).

Rapport fra tilsyn med Kompetansepartner Vest Mehl for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Akademisk Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Navigator Kompetanse AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Prios Frivillig for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Kultur og tradisjon (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Kultur og tradisjon for Kompetansepluss 2017 (pdf)

Tilsyn 2018

Rapport fra tilsyn med Narvik kommune for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med ABS AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med EBA TeVeBusk for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Nor Tekstil AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Fleksibel utdanning Norge (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Solidaritet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Providor AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vekstjegerne for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Trøndelag (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kursverkstedet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Midt-Norge - godkjent tilbyder i norsk for voksne innvandrere (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Vestlandet for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Prima AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Raftostiftelsen (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senterpartiets Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet AOF Norge (pdf)

Tilsyn 2017

Rapport fra tilsyn hos Konsulentas for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos AOF Møre og Romsdal for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Sørlandet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sortland Arbeidssenter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Abbra Norge AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Karriere Oppland Hadeland for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Podium for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vesterålsprodukter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sarpsborg kommune for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Studieforbund AOF Norge - avdeling Buskerud for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Block Watne AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kompetansehuset NEO for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos OrbitArena AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

 

Rapport fra tilsyn hos NABO Oslo for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Caritas Norge for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

 

Rapport frå tilsyn med fylkesvise partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Vest-Agder (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (pdf)

 

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø (pdf)

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet KOR (pdf)

Rapport fra tilsyn med International Language Scholl (ILS) (pdf)

Tilsyn 2015/2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Funkis (pdf)

Rapport fra tilsyn med Falstadsenteret (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet næring og samfunn (pdf)