Statsborgerprøven

Informasjon til voksne innvandrere om Statsborgerprøven.

Det er prøvestedene som bestemmer når de skal arrangere prøven.

Oppmelding

Du kan melde deg opp til Statsborgerprøven i oppmeldingsportalen.

Prøven blir arrangert i alle fylker. Du kan selv velge prøvested når du melder deg opp. Hvis du ikke finner noen prøve i din kommune, kan du ta kontakt med voksenopplæringsstedet i kommunen der du bor.

Oppmelding til prøven er bindende.

Prøven

Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter.

Prøven er på norsk. Du kan velge mellom bokmål og nynorsk.

Du får 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 24 riktige svar for å bestå prøven.

Du finner svaret på alle oppgavene i prøven på ressursen http://www.samfunnskunnskap.no/. Du kan lese om emnene på ressursen før du skal ta prøven. Du kan ikke bruke hjelpemidler under prøven.

Vi har laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap som viser hvordan oppgavene i Statsborgerprøven kan se ut.

Tilrettelegging av prøven

Syns- eller hørselshemming

Hvis du har syns- eller hørselshemminger, må du søke til prøvestedet ditt om tilrettelegging innen tre virkedager etter at du har meldt deg opp til prøven.

Annen tilrettelegging

Kandidater som ikke har gode nok leseferdigheter på norsk, kan søke om å ta prøven muntlig. Du må søke til kommunen du bor i hvis du vil avlegge prøven muntlig.

Kandidater med dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan også ha rett til tilrettelegging av prøven. Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at du har meldt deg opp. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta prøven muntlig uten medkandidat.

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette regnes som fusk.

Eksempler på fusk kan være

  • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler eller mobiltelefon
  • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
  • bruk av falsk legitimasjon
  • bruk av ordbok eller medbrakte notater
  • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Fusk, eller forsøk på fusk, fører til at

  • du blir bortvist fra lokalet
  • du ikke får prøvebevis for prøven
  • du må vente ett år før du kan ta prøven på nytt (karantene)
  • du må betale ny prøveavgift når du skal ta prøven neste gang

Fusk kan bli avdekket under prøven, eller etter at du har tatt prøven.

Hvis du blir tatt eller mistenkt for å fuske, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Hvem må ta prøven?

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk før, trenger du ikke å ta prøven på nytt.

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap.

Noen kandidater kan også få fritak fra kravet om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Du kan lese mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger her.

UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap. Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Resultat og prøvebevis

Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».

Hvis du består prøven, vil du få et prøvebevis. Har du spørsmål om prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet.

Prøvestedet sender deg prøvebeviset ditt i posten senest to uker etter at du har bestått prøven. Det er derfor viktig at du oppgir riktig adresse når du melder deg opp til prøve.

Du får ikke vite om du har bestått prøven eller ikke, før du får prøvebeviset i posten.

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du har mistet prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet ditt og be om kopi av prøvebeviset.

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Du kan ikke klage på resultatet på prøven.

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan se prisene i oppmeldingsportalen.