Vox-speilet 2015

Vox-speilet er en årlig rapport som viser statistikk over voksnes deltakelse i utdanning og opplæring. Tallmaterialet er hentet fra offentlige registre.

Kapitlene er publisert etter hvert som tallmaterialet har blitt tilgjengelig. Når alle kapitlene er lagt ut, samler vi dem i én publikasjon som du kan laste ned eller bestille i trykket versjon. Tallmaterialet som ligger til grunn for Vox-speilet finner du i statistikkbanken.

Kapittel 1: Voksne i grunnskoleopplæring

I 2014/15 var mer enn 10 000 voksne i grunnskoleopplæring. 6 400 av dem deltok i ordinær grunnskoleopplæring, der antall deltakere har økt de siste årene. 92 prosent av deltakerne var minoritetsspråklige. 2 500 fullførte planlagt grunnskoleopplæring i 2013/14, hvorav 77 prosent var minoritetsspråklige.

Last ned kapittel 1 (pdf)

Kapittel 2: Voksne i videregående opplæring

Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. Antallet har økt de siste tre årene, og økningen er størst blant deltakere med innvandrerbakgrunn. Flest tar fag som gir yrkeskompetanse.

Last ned kapittel 2 (pdf)

Kapittel 3: Voksne i fagskoleutdanning

Høsten 2014 var det mer enn 16 500 studenter ved norske fagskoler. Stadig flere tar utdanningen på deltid og deltidsstudentene utgorde 56 prosent av fagskolestudentene.
En av tre går på nettstudier. Nesten halvparten tar emner innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Last ned kapittel 3 (pdf)

Kapittel 4: Voksne i høyere utdanning

I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved norske universiteter og høyskoler. Drøyt 8 000 søkte opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Det mest populære fagområdet for voksne var Helse-, sosial- og idrettsfag.

Last ned kapittel 4 (pdf)

Kapittel 5: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Nesten 39 000 deltakere ble registrert i norskopplæring andre halvår 2014, og i løpet av året ble det avholdt nesten 40 000 norskprøver.  Sommeren 2014 ble det innført nye digitale prøver i norsk og det ble for første gang gjennomført prøver i 50-timers samfunnskunnskap for innvandrere.

Last ned kapittel 5 (pdf)

Kapittel 6: Folkehøyskoler

Høsten 2014 gikk 6 800 på folkehøyskolenes langkurs som vanligvis varer ett år. De fleste var under 20 år. Mange folkehøyskoler tilbyr også kurs som varer fra 2 til 94 dager. I 2014 deltok 17 700 på slike kortkurs. Sju av ti av kortkursdeltakerne var over 40 år.  

Last ned kapittel 6 (pdf)

Kapittel 7: Studieforbund

Studieforbundene holdt nesten 44 000 kurs i 2014. En fjerdedel av disse kursene var innen musikkfag, etterfulgt av organisasjons- og ledelsesfag. I gjennomsnitt har kursene 12 deltakere og en varighet på 32 timer.

Last ned kapittel 7 (pdf)

Kapittel 8: Nettskoler

Over 34 000 deltakere var registrert på opplæring i regi av 18 offentlig godkjente nettskoler i 2013/14. Over 9 700 fullførte utdanningen sin i løpet av skoleåret. 62 prosent av fullføringene var innen formell utdanning.

Last ned kapittel 8 (pdf)

Kapittel 9: Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

I 2014 fikk 495 prosjekter tildelt 140 millioner kroner til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter til ansatte i 740 virksomheter gjennom tilskuddsordningen BKA. 9 av 10 søknadskroner ble innvilget i 2014. Dette er den høyeste andelen i BKA sin historie. 172 av prosjektene og 36 av millionene tilhører satsingen på muntlig norsk, som var ny i 2014.

Last ned kapittel 9 (pdf)

Kapittel 10: Opplæring gjennom Nav

Av 70 000 personer på arbeidsrettede tiltak i Nav per måned i 2014, fikk 16 000 opplæring. Blant arbeidssøkere var det 29 prosent og blant personer med nedsatt arbeidsevne var det 22 prosent som fikk opplæring. Dette er en nedgang på henholdsvis ett og tre prosentpoeng fra 2013, og del av en nedgang vi har sett siden 2008. Bruken av opplæring varierer geografisk, og Oslo er i en særklasse sammenlignet med andre fylker og større byer. Relativt sett bruker Oslo opplæring som tiltak for arbeidssøkere dobbelt så mye som fylkene som bruker det nest mest.

Last ned kapittel 10 (pdf)

Kapittel 11: Opplæring innenfor kriminalomsorgen

I gjennomsnitt fikk 2 100 innsatte opplæring i norske fengsler gjennom året i 2014. Det var 58 prosent av de som sonet. De siste fire årene ser vi at stadig flere innsatte deltar i opplæring, men også at stadig flere av de som får opplæring tar den på deltid og ikke på heltid. Flest innsatte tar ikke-formelle kurs, ofte arbeidsrettede, og videregående opplæring.

Last ned kapittel 11 (pdf)