Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet

Forsiden av faktaarket

Sidan 2016 har Kompetanse Noreg spurt om kva for behov verksemdene har for ulike utdanningsnivå i Verksemdsbarometeret. Undersøkingane viser at etterspurnaden etter tilsette med vidaregåande yrkesfag, fagskole og høgskole eller universitet er svakt aukande, medan behovet for tilsette med grunnskole og vidaregåande allmennfag held seg konstant.

Verksemdene blir òg spurde om i kva grad dei ar eit udekt kompetansebehov. I år svara 37 av verksemdene at dei i nokon eller stor grad har eit udekt kompetansebehov. Dette er tre prosentpoeng lågare enn i fjor, men høgare enn i 2016, då 34 prosent av verksemdene hadde eit udekt kompetansebehov.

Last ned notatet (pdf)