Kompetanseindikatorer kommuner

Diagrammet sammenlikner kommuner med gjennomsnittet i Norge. Skår utenfor linjen «Hele landet» er bedre enn landsgjennomsnittet. Skår innenfor linjen «Hele landet» er dårligere. Indikatorene er basert på statistikk for 2014. Tallene er hentet fra SSB (KOSTRA, arbeidsmarkedsstatistikk) og Utdanningsdirektoratet. Se også fylkesindikatorer.