Tilskudd til videreutdanning for lærere – grunnleggende ferdigheter

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Søknadsfrist er 1. februar 2021.

Institusjoner i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke om tilskuddet. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St. 16 2015-2016) heter det at lærernes kompetanse er viktig for kvaliteten på opplæringen og at det er et mål at flere lærere som underviser voksne, har studiepoeng i de fagene de underviser i.

Formålet med tiltaket er å

 • bidra til økt tilgang til et nettbasert, fleksibelt og relevant videreutdanningstilbud for lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter.
 • styrke kvaliteten i opplæringen av voksne i grunnleggende ferdigheter gjennom å øke undervisernes formelle kompetanse.

Målgruppe

Målgruppa for videreutdanninga er de som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter på ulike læringsarenaer, for eksempel kursholdere i Kompetansepluss, lærere i voksenopplæringa eller tiltaksarrangører i Nav. Dette innebærer at målgruppa underviser på ulike læringsarenaer og har variert utdannings- og erfaringsbakgrunn.

Opptakskrav til videreutdanninga skal være generell studiekompetanse og praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil 786 000 kroner for gjennomføring av studietilbud i henhold til kriterier og vilkår. Det ytes i tillegg et tilskudd per student over 35 studenter.

Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2021/vår 2022.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudet skal være helt nettbasert og kunne gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudet skal tilbys fra høsten 2021.
 • Videreutdanningstilbudet skal som utgangspunkt forutsette minimum ti studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudet skal være lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudene også være åpne for andre.
 • Søkere til videreutdanningstilbudet som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper, samt inkludere læring på arbeidsplassen og Kompetanse Norges læringsmål for grunnleggende ferdigheter.
 • Videreutdanningstilbudet skal være praksisbasert og ta utgangspunkt i deltakernes erfaring.
 • Vurderingsformer må være tilpasset målgruppa og gjenspeile at dette er et praktisk rettet studium.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder studieplan og fagkompetanse.

Innhold i søknaden

Søknaden skal inkludere:

 • Navn på institusjonen, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • Nettadresse til omtale av studiet
 • Fagplan/studieplan for studiet
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanning for lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter», og sendes til postmottak@kompetansenorge.no.

Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Dersom du har spørsmål om utlysningen: postmottak@kompetansenorge.no.