Tilskudd til universiteter og høyskoler til utvikling og oppstart av et nytt videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2020

Utlysningen gjelder tilskudd til utvikling og oppstart av et nytt videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Søknadsfrist er 6. april 2020.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Etablering av videreutdanningstilbud som treffer kompetansebehovene og bidrar til at flere lærere får formell kompetanse, er et viktig ledd i denne satsningen. I Forslag til ny integreringslov (nåværende introduksjonsloven) er det foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter denne loven.

Formålet med utlysningen av tilskudd er at UH-sektoren tilbyr relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Kompetanse Norge ønsker å oppnå geografisk spredning av videreutdanningstilbud til målgruppen og samlingsbaserte videreutdanningstilbud som utvikles i Nordland, Troms og Finnmark vil bli prioritert i denne utlysningen.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd på inntil kr. 200 000 for å utvikle samlingsbaserte studietilbud, og inntil kr. 600 000 for utvikling av nettbaserte studietilbud.

Det gis samtidig tilskudd til å dekke utgifter knyttet til gjennomføring av videreutdanningen som settes i gang, for undervisningsåret 21/22.

Gjennomføringsmidlene inkluderer et grunntilskudd for gjennomføring på inntil kr. 760 000, samt et studietilskudd. Studietilskuddet tildeles per student som deltar på videreutdanningen over ti studenter dersom videreutdanningen er søknadsbasert, og over 35 studenter dersom videreutdanningen er nettbasert.

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av de årlige statsbudsjettene.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være samlingsbaserte eller helt nettbaserte og kunne gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudet skal utvikles i løpet av 2020 med oppstart vår/høst 2021. Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudet skal være lærere som underviser innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss eller lignende.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudet skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk og didaktisk kompetanse som er relevant for norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som flerspråklighet, arbeidsretting, bruk av digitale ressurser, samt voksenpedagogikk. Kjennskap til det europeiske rammeverket for språk, Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og andre relevante styringsdokumenter skal inngå.
 • Videreutdanningstilbudet skal inneholde minimum ett arbeidskrav som knyttes til gjennomføring av utviklingsarbeid i norskopplæring for voksne innvandrere.
 • Videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet mot lærere som underviser voksne innvandrere uten lese- og skriveferdigheter kan også få støtte.
 • Kompetanse Norge vil bidra med rådgivning under utviklingsarbeidet, vil gi innspill til studieplan før denne godkjennes av instituttet.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det vil tillegges vekt at studietilbudet er i tråd med nasjonale satsninger og behov på integrerings- og norskopplæringsfeltet se for eksempel:

Samlingsbaserte videreutdanningstilbud i Norland, Troms og Finnmark vil bli prioritert.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig
 • En kort beskrivelse av det planlagte faglige innholdet i videreutdanningstilbudet med begrunnelse for valgt profil
 • Redegjørelse for behovene for kompetanseutvikling av lærere i regionen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Framdriftsplan

Vi ber om at søknaden blir merket med «Utvikling av videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk».

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen: postmottak@kompetansenorge.no.