Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Søknadsfrist er 20. januar 2020.

Institusjoner i Universitets- og Høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke om tilskuddet. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Å etablere et videreutdanningstilbud som treffer kompetansebehovene og bidrar til at flere lærere får formell kompetanse, er et viktig ledd i denne satsningen. Forslaget til ny integreringslov (nåværende introduksjonsloven) foreslår å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter denne loven.

Formålet med utlysningen av tilskudd er at UH-sektoren tilbyr relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil 760 000 kroner for gjennomføring av studietilbud i henhold til kriterier og vilkår. Det ytes i tillegg et tilskudd per student over ti studenter ved samlingsbaserte studier, og per student over 35 studenter ved helt nettbaserte studier. Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2020/vår 2021.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være samlingsbaserte eller helt nettbaserte og kunne gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2020.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum ti studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss eller lignende.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk og didaktisk kompetanse som er relevant for norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som flerspråklighet, arbeidsretting, bruk av digitale ressurser, samt voksenpedagogikk. Kjennskap til det europeiske rammeverket for språk, Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og andre relevante styringsdokumenter skal inngå.
 • Videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet mot lærere som underviser voksne innvandrere uten lese- og skriveferdigheter kan også få støtte.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • En kort beskrivelse av det faglige innholdet i videreutdanningstilbudet (150–200 ord)
 • Eventuell nettadresse til omtale av studiet
 • Fagplan/studieplan for studiet
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk», og sendes til postmottak@kompetansenorge.no.

Søknadsfristen er 20. januar 2020.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen: postmottak@kompetansenorge.no.