Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til universell utforming av nettløsninger (nettsider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler) som benyttes i opplæring av voksne. Tilskuddsordningen retter seg mot nettløsninger for opplæring som er utenfor det formelle opplæringsløpet. Tilpasning av eksisterende nettløsninger prioriteres ikke. Søknadsfrist var 21. september 2018.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 2 millioner kroner. Det er Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2018.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Tilskuddsordningen skal sørge for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming.

Tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakere kan være forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

Kriterier

  1. Nettressursene skal være rettet mot arbeids- og samfunnslivet.
  2. Det prioriteres nettressurser som er rettet mot opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter eller grunnleggende ferdigheter i skriving. Det kan også søkes om midler til nettressurser rettet mot annen type opplæring
  3. Søknader om prosjekter som er i samsvar med Kompetanse Norges læringsmål vektlegges.
  4. Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.
  5. Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr, som for eksempel datamaskiner, kameraer, mikrofoner og lignende. Søknader som inkluderer dette avvises.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, søkerens organisasjonsform, kontaktperson, søknadsbeløp, beskrivelse av det digitale læremiddelet, nettsiden eller læringsplattformen, målgruppe for produktet. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektgruppa og av medlemmenes kompetanse. Det skal fremlegges en fremdriftsplan.

Søknaden skal beskrive hvordan søker har tenkt å oppfylle de 35 kravene til universell utforming slik de er beskrevet.

Hvis søker kan oppfylle ytterligere krav til universell utforming, beskrives det i søknaden. Søknaden må også omtale hvilke av de 35 kravene de eventuelt ikke kan oppfylle, og gi en begrunnelse for dette.

Søker må beskrive hvordan produktet skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne, inkludert prismodell.

Det skal fremlegges budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen. Egeninnsats og eventuell gjenbruk skal synliggjøres. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Søker skal sørge for drift og vedlikehold av ressursen i minst fem år fra den er gjort tilgjengelig.

Rapportering

I tilskuddsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige og regnskapet.

Tidsfrister for å ferdigstille prosjekt for tilskuddsmottakere

Produktene må være ferdigstilte og gjort tilgjengelige for brukerne i samsvar med prosjektbeskrivelsen innen 31.12.2019.

Søknadsfrist er ute

Søknad skal sendes Kompetanse Norge innen 21.09.2018 på e-post eller i papirformat.

E-post: postmottak@kompetansenorge.no. Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo.