Tilskudd til kompetanseutvikling i reiselivsnæringen

Kompetanse Norge lyser ut 3,5 millioner kroner til kompetanseutviklingstilbud i reiselivsnæringen. Målet er at ansatte i denne næringen får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for reiselivsnæringen. Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Om bransjen

Reiselivsnæringen inkluderer yrker innen overnatting og servering, camping, opplevelser og kulturnæringer, destinasjonsselskaper, yrker innen luftfart og bilutleie, turoperatører og reisebyråer.

Mål for bransjeprogrammet er å styrke kompetansen til yrkesgruppene i bransjen ved å tilby en bred vifte av opplæringstilbud, med forskjellig omfang, tid og sted for opplæringen og på ulike utdanningsnivå. Reiselivsnæringen ansetter personer med ulik erfaring og kompetanse. Bransjen har hatt mange permitterte og arbeidsledige som har anledning til å delta i opplæring. Det må derfor tilstrebes at deltakerne får ferdigstilt opplæringen i bransjeprogram dersom de endrer arbeidsstatus.

Søknadsfrist 15.september 2021 kl. 17.00.

Det kan søkes om tilskudd til:

Det kan søkes om midler til gjennomføring og mindre tilpasninger av kompetanseutviklingstilbud rettet mot ansatte, permitterte og arbeidsledige innen reiselivsnæringen. Det godkjennes tilpasninger der utviklingskostnadene utgjør mindre enn 30 prosent av den samlede søknadssummen.

Kompetanseutviklingstilbudene skal dekke følgende kompetansebehov:

 1. Opplæring som praksiskandidat i reiselivsfaget, servitørfaget, kokkefaget, renholdsoperatør, resepsjonsfaget, sikkerhetsfaget og byggdrifter.
 1. Yrkesnorsk for reiselivsfaget, servitørfaget, sikkerhetsfaget, renholdsoperatør og byggdrifter.
 1. Reiselivsfag på fagskole- på universitet- og høgskolenivå - opplevelsesnæring, lokal verdiskapning, digital markedsføring og bærekraftig reiseliv.
 1. Reiselivsfag ikke-formelle kurs - opplevelsesnæring, lokal verdiskapning, digital markedsføring og bærekraftig reiseliv.

Det kan søkes om tilskudd til tilpasning og gjennomføring av eksisterende tilbud. Vi ønsker hovedsakelig tilbud for mellom 15 og 40 deltakere.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
 • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte
 • fylkeskommuner
 • studieforbund som ligger inn under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
 • andre private tilbydere

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanseutvikling.

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og første gangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked.

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Tilbudene skal være avsluttet og rapportert senest innen 31.12.2022. Rapporteringsfrister vil fremkomme av tilsagnsbrevet, for mer informasjon, se under om rapportering.

Om akkreditering

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte  uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Frister for å søke  NOKUT om akkreditering er: 15. september 2021 og 10. februar 2022.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:

 • Har høy grad av fleksibilitet
 • I størst grad treffer bransjens og målgruppens kompetansebehov
 • Har et godt opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot bransjeprogrammets målgrupper
 • Er praksisrettet
 • For yrkesnorskkurs og opplæring som praksiskandidat prioriteres opplæring med god veiledning og tett oppfølging av deltakerne
 • Dersom flere tilbud oppfyller kriteriene i samme grad, vil tilbudene prioriteres etter pris og kvalitet

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema i tilskuddsportalen (innlogging oppe til høyre i portalen). I søknaden må det komme frem hvilke utdanningstilbydere og virksomheter som samarbeider i prosjektet.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. Det skal fremgå av søknaden om tilbudet skal tilpasses basert på allerede eksisterende tilbud ved utdanningsinstitusjonen, eller om det gjelder gjennomføring av allerede eksisterende tilbud. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for tilpasning og ett for gjennomføring. Merk at det skal være gratis for deltakerne å delta i tilbudene. Det innebærer at også ev. eksamensavgift, semesteravgift mm må dekkes av tilbyder og legges inn i budsjettet. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Deltakere i opplæring for praksiskandidater gjennom bransjeprogram skal få tilbud om gratis teoretisk prøve og gratis fag-/svenneprøve. Vi ber om at opplæringstilbydere administrerer refusjon av oppmeldingsavgiften til deltakerne. Dette skal ikke inkluderes i budsjettet, mer info vil fremkomme i et ev tilsagnsbrev.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge med på prosjektets progresjon.

Både utdanningsinstitusjoner og virksomheter som er part i prosjektet, er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis. Rapporteringsfrister vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet

Om ordningen

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».  Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge. 

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet på både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak. 

Målet med bransjeprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.