Tilskudd til kompetanseutvikling i maritim sektor

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til kompetanseutviklingstilbud i maritim sektor. Søknadsfristen var 15. april 2021.

Dersom det blir mange søknader som dekker kompetansebehovet i bransjen kan vi tildele mer.

Målet er at ansatte, ledige og permitterte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.

Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for maritim sektor. Dette er et trepartssamarbeid, der Norsk sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges rederiforbund, Norsk sjøoffiserforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​ 

Om bransjen

Norsk maritimt næringsliv opererer i og leverer til ordinær skipsfart så vel som offshore petroleum, fiskeri, havbruk og nye og fremvoksende havnæringer. Næringen sysselsetter om lag 84.000 arbeidstakere. Bredden i næringen og den geografiske spredningen blant de maritime virksomhetene, innebærer at de rekrutterer arbeidskraft fra en rekke ulike fagbakgrunner og fra hele landet. Felles for næringen er at teknologisk utvikling og det grønne skiftet bidrar til behov for kompetanseutvikling. Behovet gjelder alle utdanningsnivå.

Digitalisering og automatisering preger i økende grad maritim næring gjennom mer automatiserte prosesser om bord på fartøyer og mer integrerte systemer. Dette gir muligheter for optimalisering av drift og bedre kommunikasjon og sikkerhet. Samtidig medfører det nye krav til digital kompetanse og nye sikkerhetsutfordringer knyttet til informasjon og digital sårbarhet. Strengere klima- og miljøkrav påvirker drift og produksjonsmetoder av marine fartøy og havbaserte installasjoner.

Disse endringene stiller krav til økt kompetanse innen grønn skipsfart, herunder mer miljøvennlige fremdriftssystemer og grønn omstilling innen utvikling, utbygging og drift av fartøy. Rederiene og den maritime industrien, så vel som sjøfolkene og andre arbeidstakere i maritim næring, har derfor et behov for å øke sin kompetanse innen digitalisering, ny teknologi, informasjonssikkerhet og grønn skipsfart. I tillegg er det flere som jobber i maritim næring som har behov for å formalisere sin kompetanse innen enkelte fagbrev.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av nye opplæringstilbud og første gangs gjennomføring av dette opplæringstilbudet. Tilskuddet kan også gå til tilpasning og gjennomføring av allerede eksisterende opplæringstilbud, slik at de kan gjøres tilgjengelig for målgruppen i bransjeprogrammet. Opplæringstilbudet skal være rettet mot ansatte, ledige og permitterte i maritim sektor.

Utlysningen har to formål den skal dekke. Vi lyser ut inntil 6 millioner kroner til formål 1 med mulighet for å tildele mer, dersom det er mange søknader som dekker kompetansebehovet i næringen. For formål 2 er det ikke satt en øvre økonomisk ramme, men en begrensning på ett kurs per fagområde. Det er totalt fem fagområder.

Tilskuddet skal gå til prosjekter som utvikler/tilpasser videreutdanningstilbud og ikke-formelle opplæringstilbud innenfor følgende prioriterte kompetanseområder:

Formål 1: Det prioriteres å gi tilskudd til videreutdanningstilbud på universitets-, høgskole- eller fagskolenivå for maritim sektor som dekker kompetansebehov innen:

 • Digitalisering og ny teknologi i maritim næring (som stordata, kunstig intelligens, digital tvilling, maskinlæring, programmering, sensorer, automatisering, robotisering, virtuell virkelighet, simulering, konnektivitet)
 • Grønn skipsfart (nye og mer miljøvennlige fremdriftsystemer og energikilder)
 • Grønn omstilling innen utvikling, bygging og drift av marine fartøyer og havbaserte installasjoner
 • Maritim informasjonssikkerhet/cybersecurity

Formål 2: Det gis tilskudd til opplæringstilbud for maritim sektor i:

 • Forberedende teorikurs for praksiskandidater i fagene: kranfører, boredekksarbeider, matros og motormann.
 • Elektrifisering av fartøy for matros og motormann

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

 • akkrediterte universiteter
 • akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte
 • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte
 • fylkeskommuner
 • studieforbund som ligger inn under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
 • andre private tilbydere

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Ved søknad om utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud eller større tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det krav om involvering av minst to virksomheter. Virksomhetene kan være både offentlige og private. Søknaden skal da være forankret hos både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og tilbudene skal utvikles/tilpasses som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom to eller flere virksomheter, og en eller flere utdannings- eller opplæringstilbydere. For kompetanseutviklingstilbud der det ikke er endringer i det faglige innholdet, eller for prosjekter der det ikke er budsjettert midler til utvikling og tilpasninger, er det ikke krav om å involvere samarbeidspartnere.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet  

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det. 

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanse-utvikling. 

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet. 

Tilbudene må kunne oppskaleres ved behov.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og førstegangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.  

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryss-subsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked. 

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder  for eksempel  aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene og fagskoletilbud som er en del av industrifagskolen.

Det kan tildeles midler til prosjekter som går over inntil to sammenhengende år fra  tildelingstidspunktet. 

Første gangs gjennomføring av tilbudet skal rette seg mot ansatte og permitterte i virksomheter som deltar i prosjektet. Tilbudet skal også gjøres tilgjengelig for andre deltakere.

Om akkreditering

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte  uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Frister for å søke  NOKUT om akkreditering er: 15. september 2021 og 10. februar 2022.

Kriterier for tildeling av midler

Formål 1:

Første gjennomføring av opplæringstilbudet skal settes opp for 25 deltakere eller flere. Ved vurdering av søknader legges kriteriene som følger til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres:

 • Videreutdanningstilbud som har høy grad av fleksibilitet
 • Videreutdanningstilbud som tar hensyn til målgruppens arbeidssituasjon; turnus- og skiftarbeid
 • Videreutdanningstilbud som i innhold er tilpasset maritim sektor
 • Videreutdanning som benytter seg av praktisk læring
 • Videreutdanningstilbud som tilbys digitalt
 • Videreutdanningstilbud som har et omfang på 2 – 10 studiepoeng
 • Videreutdanningstilbud som kan komme i gang så snart som mulig

Formål 2:
Det er i første omgang behov for ett kurs á 20 deltakere innenfor hvert av fagene. Ved vurdering av søknader legges kriteriene som følger til grunn. Kriteriene er ikke rangert. Det prioriteres:

 • Opplæringstilbud som har høy grad av fleksibilitet
 • Opplæringstilbud som tar hensyn til målgruppens arbeidssituasjon; turnus- og skiftarbeid
 • Opplæringstilbud som starter i god tid før frist for oppmelding til privatisteksamen 15. september 2021


Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden 

Søker skal fylle ut  søknadsskjema i tilskuddsportalen (innlogging oppe til høyre i portalen). I søknaden må det komme frem hvilke utdanningstilbydere og virksomheter som samarbeider i prosjektet.   

Søknadsfristen var 15. april 2021.

Kompetanse Norge har en ny portal hvor du kan søke, får svar på søknad og andre brev som kommer fra Kompetanse Norge. Logg inn i portalen og få oversikt over alle tilskuddene (innlogging er oppe til høyre i portalen)

 • All kommunikasjon med saksbehandlere går gjennom portalen.
 • Du kan følge egne pågående og historiske saker, også utbetalinger.
 • Alle dokumenter dere skal sende inn signeres i ID porten, også eventuelle samarbeidspartnere.
 • Du kan administrere tilganger for andre i egen virksomhet selv.


 Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. Det skal fremgå av søknaden om tilbudet skal utvikles, tilpasses basert på allerede eksisterende tilbud ved utdanningsinstitusjonen, eller om det gjelder gjennomføring av allerede eksisterende tilbud. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for utvikling eller tilpasning og ett for gjennomføring. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. 

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet. 

Oppfølging 

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tilskudd, må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev. 

Både utdanningsinstitusjoner og virksomheter som er part i prosjektet, er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering. 

Rapportering 

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis.  

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet. 

Tidsfrister 

Mer informasjon om frister og krav til rapportering vil stå i tilsagnsbrevet. 

Om ordningen 

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».  Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge. 

Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak. 

Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling. 

Kontaktpersoner for utlysning i bransjeprogram for maritim sektor

Spørsmål om utlysningen kan sendes på epost til randi.husemoen@kompetansenorge.no

Spørsmål som gjelder søknadsskjemaet i tilskuddsportalen kan sendes på epost til nikolai.fullman@kompetansenorge.no