Tilskudd til kompetanseutvikling i industri -og byggenæringen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 7,7 millioner i tilskudd kroner til kompetanseutviklingstilbud i Industri -og byggenæringen. Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Utlysningen er en del av bransjeprogrammet for Industri -og byggenæringen. Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Søknadsfrist: 17. september 2021 kl. 17.00.

Om industri- og byggenæringen

Teknologi er driveren for en mer effektiv og grønnere produksjon i industri- og byggenæringen. For å øke konkurransekraften må fremtidens teknologi tas i bruk. Det er derfor behov for et kompetanseløft innen industri -og byggenæringen. Dette omfatter utvikling av tilbud som styrker digital kompetanse og kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet/bærekraft, særlig i produksjon, herunder utvikling og utprøving/pilotering av fagskolemoduler innen områdene batteri, havvind og sirkulær økonomi.

Videre er det nødvendig å styrke kompetansen til fagarbeidere i produksjon, både de med fag-/svennebrev og arbeidstakere uten formell kompetanse, men med lang erfaring.

På grunn av et stort antall ufaglærte i byggenæringen, er det behov for å stimulere til økt bruk av praksiskandidatordningen gjennom å sette i gang et “praksiskandidatløft”. Formålet er at flere ansatte/permitterte/ledige tar fag-/svennebrev. I utførende del av byggenæringen arbeider det om lag 230 000 mennesker. Rundt 40 % eller ca. 90 000 har ikke formell utdanning. Det er et viktig mål at byggenæringen er kompetansedrevet og at flest mulig også i utførende del har formell kompetanse. Skal mange nok, raskt nok, få formelle kompetanse, må antallet som tar praksiskandidateksamen øke vesentlig. I løpet av få år er det mål for byggenæringen at minst 50 000 av de 90 000 har tatt fag-/svennebrev. Praksiskandidateksamen består av en yrkesteoretisk eksamen samt fag-/svenneprøve.

Det kan søkes om tilskudd til:

Fagskole

Utvikling og utprøving av nye fagskolemoduler av ulikt omfang for industrien og byggenæringen. I denne utlysningen vil vi prioritere tilbud som styrker digital kompetanse og kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet/bærekraft, særlig i produksjon, herunder utvikling og utprøving/pilotering av fagskolemoduler innen områdene batteri, havvind og sirkulær økonomi.

Videregående opplæring – eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Utvikling/tilpasning og gjennomføring av eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. I denne utlysningen prioriteres søknader som gjelder eksamensforberedende kurs for praksiskandidater (Vg3-læreplan) i fag som mangler slikt tilbud eller hvor tilbudet må tilpasses vesentlig for å oppfylle utlysningens kriterier. Opplæringstilbydere inviteres til å søke midler for å være med å utvikle kurstilbud i samarbeid med i industri -og byggenæringen.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottakere for ordningen er:

 • offentlige fagskoler og private fagskoler med offentlig støtte
 • fylkeskommuner
 • studieforbund som ligger inn under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
 • andre private tilbydere

Tilskuddsmottaker skal stå som hovedsøker og ha hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Krav om samarbeidspartnere

 • Ved søknad om utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud eller større tilpasninger av allerede eksisterende tilbud, er det krav om at dette utvikles/tilpasses med utgangspunkt i to eller flere virksomheter med et opplæringsbehov og deres behov for kompetanse. Disse virksomhetene skal inngå i prosjektet som samarbeidspartnere. Søknaden skal være forankret hos både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i virksomhetene, og dette må fremkomme tydelig i søknaden. Det skal gjennomføres samtaler mellom virksomheten, arbeidstakersiden og utdanningtilbyder, slik at tilbudet er tilpasset målgruppen, både i faglig innhold og hvordan tilbudet blir gitt.
 • Første gangs gjennomføring av tilbudet skal rette seg mot ansatte i virksomheter som deltar i prosjektet. Tilbudet skal også gjøres tilgjengelig for andre deltakere.
 • Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Større tilpasninger er tilpasninger som medfører kostnader som utgjør 30 prosent eller mer av den samlede søknadssummen.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Opplæringen skal være gratis for deltakerne. På grunn av Covid-19-situasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudet må være arbeidsrelevant og dekke bransjens behov for kompetanseutvikling.

Utdanningstilbyder skal bidra til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal fremgå i påmeldingsinformasjonen hvem som er målgruppe for tilbudet.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal normalt ikke gå til andre aktiviteter enn utvikling, tilpasning av eksisterende tilbud og første gangs gjennomføring av tilbudene. Tilskuddet kan ikke gå til vikarutgifter eller lønnsrefusjon for virksomheter. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignende, samt noe teknisk utstyr som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt.

Det er ikke anledning til å ta egenbetaling fra deltakerne. Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet. Private tilbydere kan ikke bruke offentlige tilskudd til å utvikle et produkt som senere tilbys i et marked.

Tilskuddet kan ikke finansiere aktiviteter som allerede støttes av staten, herunder aktiviteter som er finansiert gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene og fagskoletilbud som er en del av industrifagskolen.

Utviklingsprosjekter skal være avsluttet og rapportert senest 8.september 2023, men øvrige prosjekter må være avsluttet og rapportert inn senest 31.12.2022. Rapporteringsfrister vil fremkomme av tilsagnsbrevet, for mer informasjon, se under om rapportering.

Om akkreditering

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd, skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

Akkrediteringsprosessen tar rundt åtte  uker og NOKUT vil akkreditere tilbudet dersom vilkårene for akkreditering er oppfylt. Selv om ikke alle krav vil bli vurdert i akkrediteringsprosessen, må tilbudene som akkrediteres oppfylle kravene i fagskoleregelverket (med unntak av kravene Kunnskapsdepartementet har gitt fagskolen dispensasjon fra). 

Lenke til relevante regelverk

Fagskoler som søker, må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT. Fagskoler som er i en tilsynsprosess hvor NOKUT har pekt på mangler i systemet for kvalitetssikring/ kvalitetsarbeidet, kan ikke få tilskudd.

Frister for å søke  NOKUT om akkreditering er: 15. september 2021 og 10. februar 2022.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:

 • kompetanseutviklingstilbud som har høy grad av fleksibilitet.
 • kompetanseutviklingstilbud som gir opplæring av stor relevans for produksjonen i bedriftene.
 • kompetanseutviklingstilbud som kan tilbys digitalt.
 • tilbudet skal benytte seg av praksisnær læring.
 • søknader som har et godt opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot bransjeprogrammets målgruppe.
 • tilbud som styrker omstillingsevne og produktivitet.

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for bransjeprogrammet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde, både geografisk og innenfor bransjen.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema i Kompetanse Norges tilskuddsportal. Etter innlogging velger du tilskuddsordningen Industri -og byggenæringen – Andre utlysning.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert en beskrivelse av det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. Det skal fremgå av søknaden om tilbudet skal utvikles, tilpasses basert på allerede eksisterende tilbud ved utdanningsinstitusjonen, eller om det gjelder gjennomføring av allerede eksisterende tilbud. I søknaden skal det også legges ved ett budsjett for utvikling eller tilpasning og ett for gjennomføring. Merk at det skal være gratis for deltakerne å delta i tilbudene. Det innebærer at også ev. eksamensavgift, semesteravgift mm må dekkes av tilbyder og legges inn i budsjettet. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Deltakere i opplæring for praksiskandidater gjennom bransjeprogram skal få tilbud om gratis teoretisk prøve og gratis fag-/svenneprøve. Vi ber om at opplæringstilbydere administrerer refusjon av oppmeldingsavgiften til deltakerne. Dette skal ikke inkluderes i budsjettet, mer info vil fremkomme i et ev tilsagnsbrev.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Prosjekter som får tilskudd, må utvikle et detaljert undervisningsopplegg. Nærmere informasjon og krav til dette vil komme frem av tilsagnsbrev.

Både utdanningsinstitusjoner og virksomheter som er part i prosjektet, er forpliktet til å bidra i en eventuell evaluering.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart og antall deltakere som fortsatt følger opplæringen underveis. Rapporteringsfrister vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Ved tilskudd på over kr 200 000 skal det leveres revisorattestert regnskap. Denne kostnaden kan inngå i budsjettet

Om ordningen

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «Lære hele livet».  Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019, revidert i januar 2021, og forvaltes av Kompetanse Norge. 

Bransjeprogrammene er et trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidet på både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak. 

Målet med bransjeprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling. 

Kontaktpersoner for utlysning i bransjeprogram for anleggsbransjen

Spørsmål om utlysningen kan sendes på epost til: trond.fitje@hkdir.no

Spørsmål som gjelder søknadsskjemaet i tilskuddsportalen kan sendes på epost til yvonne.kuhn@hkdir.no