Tilskudd til Kompetansepiloter

Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Alle fylkeskommunene, med unntak av Oslo, omfattes av tilskuddsordningen. Fylkene kan søke om treårige prosjekt. Søknadsfristen er løpende fram til 1. oktober 2020.

Kompetansepiloter er en ny tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Kompetanse Norge forvalter ordningen.

Midlene lyses ut én gang for hele budsjettperioden. Prosjektsøknadene skal beskrive hele prosjektperioden på tre år. Prosjektperioden starter ved tildelingstidspunktet. Det blir løpende tildeling av tilskudd.

Det gis tilskudd i 2020 på inntil 1,4 millioner kroner per fylke, og begrenset til maksimalt 70 prosent av prosjektkostnadene. Tilskuddet er planlagt til om lag 1,5 millioner kroner per fylke i 2021 og 2022. Det tas forbehold om Stortingets årlige budsjettbevilgning for ordningen. Fylkene kan søke på ett eller flere prosjekter. Summen av prosjektene skal ikke overstige tilskuddsbeløpet per fylke.

Mål med ordningen

Målet med ordningen er å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

Prosjektene skal bidra til å utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå dette målet, samt støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet(ene) er offentlige og private virksomheter, med særlig vekt på små bedrifter i Distrikts-Norge.

Det enkelte prosjekt skal rettes mot en eller flere av følgende:

a) Delregion(-er) innad i et fylke med overvekt av distriktskommuner på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6.

b) En klynge, verdikjede eller bransje med overvekt av virksomheter i sone 5 og 6, som ikke nødvendigvis har en sammenhengende geografi.

c) Områder med særegne utfordringer, som regioner med små arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå, lang avstand til studiested, og/eller stor mismatch mellom tilbud og etterspørsel.

Hvem kan søke?

Alle fylkeskommunene, unntatt Oslo, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er prosjekteier med hovedansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Søknad og søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist frem til 1. oktober 2020. Søknader levert etter 1. oktober 2020 vil ikke bli vurdert.

Søknadsskjema og mer informasjon (regionforvaltning)

Kompetanse Norges rolle

Kompetanse Norge vurderer søknadene, og vil være faglig rådgiver for fylkene under søknadsprosessen og i prosjektperioden.

Kompetanse Norge er også ansvarlig for å arrangere læringsarenaer for fylkene og prosjektene.

Kontaktinformasjon for Kompetansepiloter:

Kontaktperson: Helene Ytteborg
mobil: 95 18 75 84
e-post: kompetansepiloter@kompetansenorge.no