Tilskudd til karriereveiledning i mottak 2020

Kompetanse Norge tildeler 4,7 millioner til fire karrieresentre som prøver ut karriereveiledning i mottak i 2020. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring av karriereveiledningstilbudet i integreringsmottakene og utvalgte ordinære mottak.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2020 er tildelt de tre karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karriere Agder-Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karriere Trøndelag. I tillegg vil karriere Vestland motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har registrert kompetansen sin i Kompass Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

  • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
  • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
  • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2020. Av disse midlene er drøyt 4,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fire karrieresentre i 2020. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

  • lønnskostnader til karriereveiledere
  • utgifter til bruk av tolk
  • reisekostnader
  • utgifter til møter og samlinger og andre administrative kostnader knyttet til
  • prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2021. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2020 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for eventuell innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk, kalt Kompass. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak.

Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved tre integreringsmottak.