Tilskudd til karriereveiledning for nyankomne flyktninger i 2019

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd på inntil kr. 1 290 000 for å prøve ut karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger i startfasen av introduksjonsprogrammet. Vi ønsker at inntil tre karrieresentre skal prøve ut karriereveiledning til denne målgruppen. Aktuelle karrieresentre må være i geografisk nærhet til en eller flere kommuner som tilsammen skal bosette minimum 50 flyktninger i målgruppen i 2019. Søknadsfristen var 15. mars 2019.

Hvem kan søke tilskuddet?

Karrieresentre i geografisk nærhet til kommune/ kommuner som tilsammen skal bosette minimum 50 flyktninger i 2019. Se oversikt over antall flyktninger (Excel)

Fylkeskommunene som eiere av karrieresentrene er tilskuddsmottakere.

Målgruppe

Målgruppen for utprøvingen er overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger. Dersom ressurssituasjonen tillater det kan man også inkludere andre nyankomne flyktninger i kommunen (som ikke tidligere har fått tilbud om karriereveiledning). Deltakerne må være 16 år eller eldre og nylig bosatt i en kommune og i startfasen av introduksjonsprogrammet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte skal bli bedre rustet til å ta informerte valg slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Tilskuddsordningen skal også bidra til at målgruppen raskere kommer i gang med individuelt tilpasset kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal gjennomføres i etterkant av kompetansekartlegging, og skal også inneholde informasjon om:

  • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
  • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
  • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen skal innebære individuell veiledning. I tillegg kan det gjennomføres informasjonsmøter og gruppeveiledninger. Opplysninger fra karriereveiledningen skal registreres i karriereveiledningsnotat i IMDi-nett.

Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk registreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet.

Prioritering av søknader

Søknadene vil bli vurdert og prioritert ut ifra følgende kriterier:

  • Antall planlagte deltakere i målgruppen for tilbudet
  • Karrieresenterets geografiske beliggenhet i forhold til aktuelle kommuner
  • Karrieresenterets erfaring med karriereveiledning for innvandrere
  • Karrieresenterets erfaring med samarbeid med aktører på integreringsfeltet
  • Realistiske og gjennomførbare planer for utprøvingen

For å få til en geografisk spredning av utprøvingen vil karrieresentre som i dag ikke prøver ut karriereveiledning for beboere på integreringsmottak vil bli prioritert.

Det gjøres også en samlet vurdering av søknadene ved prioritering. Den samlete tildelingen til de kvalifiserte søknadene skal blant annet sikre kvalitet, gjennomførbarhet og geografisk spredning av utprøvingen

Krav til samarbeid

I utprøvingen skal kommunene ha ansvar for at flyktningene registrerer kompetansen i kartleggingsverktøyet før de får tilbud om karriereveiledning fra et karrieresenter. Karrieresentrene må derfor samarbeide med flyktningetjeneste i kommunen (ansvarlig instans for introduksjonsprogram i kommunene) og eventuelt andre relevante aktører.

Samarbeidsavtale

Det skal inngås samarbeidsavtale mellom karrieresenteret og kommunen/kommunene som er parter i prosjektet. Avtalen skal vedlegges i søknaden, bruk vedlagte samarbeidsavtale-mal (Word).

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av målgruppen.

Det kan søkes om midler til lønn for karriereveiledere og tolkeutgifter. Veiledende sats er kr. 3 250 per deltaker. I tillegg kan det søkes om oppstartsmidler til administrasjon og reiseutgifter. Behovet for oppstartsmidler må begrunnes i søknaden. Mal for budsjett skal benyttes (Excel).

Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av hvor mange flyktninger som skal få karriereveiledning i utprøvingen.

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 15. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15. juni 2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må legge til rette for og stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Slik søker du

Søknadsskjemaet ble fjernet når fristen gikk ut.

Send skjema utfylt med vedlegg til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til Marte Thomsen.

Merk gjerne e-posten med «søknad om midler til karriereveiledning for nyankomne flyktninger».

Fristen var 15. mars 2019.