Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot virksomheter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Søknadsfrist er 31.10.2019.

Total ramme for tilskuddsordningen er 20 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til Oppdaterte retningslinjer for tilskudd til «Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse», vedtatt av Kunnskapsdepartementet, 24.06.2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med en ny kompetansereform er at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal ha planlagt oppstart i 2020. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilskuddet skal gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb.

Opptakskrav til utdanningen skal minimum være videregående opplæring. Det kan settes høyere opptakskrav. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) som har behov for videreutdanning og universiteter, akkrediterte høyskoler, eller fagskoler. Det prioriteres prosjekter der private virksomheter samarbeider, eller der offentlige virksomheter samarbeider med private.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner, private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov, klynger og næringsforeninger kan stå som ansvarlig søker. Søker må være part i prosjektet. Utdanningsinstitusjonene må være akkrediterte høgskoler/universiteter, eller fagskoler.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

For at NOKUT skal kunne akkreditere disse utdanningene, må fagskolene kun dokumentere at følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt: § 3-1 (1) a) Grunnlag for opptak, § 3-2 Læringsutbytte, § 3-3 (1) Utdanningens navn og § 3-5 Fagmiljøet tilknyttet utdanningen.

Dokumentasjonskrav er:

 • en skisse til studieplan som minimum inneholder utdanningens navn, opptakskrav og overordnet læringsutbyttebeskrivelse
 • en kravspesifikasjon for undervisningspersonell som beskriver hvilke krav som stilles til undervisningspersonalets kompetanse, samt forholdstall (mellom årsverk lærer og studenter)

Det er en forutsetning at utdanningene oppfyller de øvrige kravene til fagskoleutdanninger (unntatt dem fagskolen eventuelt har fått dispensasjon fra) før studiestart og under gjennomføring av utdanningen.

NOKUT har satt en utvidet frist for søknad om akkreditering til 30. april 2020.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres korte videreutdanningstilbud, med mindre emner, som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet og progresjon.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før.
 • Det prioriteres prosjekter der både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene bidrar aktivt i utvikling av tilbudet.
 • Det prioriteres prosjekter der det vises til deltagere fra konkrete virksomheter
 • Det prioriteres prosjekter der videreutdanningstilbudet kan komme i gang innen utgangen av september 2020.

Krav til prosjektets innhold

Det gis ikke støtte til nye studietilbud innenfor temaer som anses å være godt dekket gjennom tidligere tildelinger. Dette omfatter følgende studietemaer:

 • Digital forretningsutvikling
 • Ledelse av digitaliseringsprosjekter
 • Tjenestedesign
 • Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter
 • Generell datasikkerhet
 • Generell opplæring av ledere innen digitalisering

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (Word-mal).

Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (Word)
Last ned søknadsskjema nynorsk (Word)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med studieplan. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

I tillegg til skjema skal søknaden inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan, der det også fremkommer tidspunkt for akkrediteringsprosess (i egen institusjon eller via NOKUT). I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for henholdsvis utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettets størrelse skal stå i forhold til prosjektets innhold. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet. Tilskuddet vil bli utbetalt i to faser. Midler til utvikling tildeles ved oppstart av prosjektet. Midler til pilotering tildeles når akkreditering av videreutdanningstilbudet foreligger.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av studieplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen 2022. Frist for sluttrapportering blir i første kvartal 2023. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 31.10.2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Informasjonsmøte fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse