Tilskudd til fleksible utdanningstilbud

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser ut inntil 47,7 mill for å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Oppskalering vil i denne sammenhengen bety at det kan tilbys studieplass / kursplass til flere deltakere enn dere normalt kan tilby. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede unge med liten erfaring fra arbeidslivet, og ledige og permitterte.

Bakgrunnen for tiltaket er at ledigheten, særlig blant unge og nyutdannede, fortsatt er høy. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. Målet er å øke jobbsjansene for den enkelte og gi sterkere tilknytning til arbeidslivet.

Søknadsfrist:  13. august 2021 kl 17.00.

NB: Vi minner om at opplæringen skal bidra til å øke jobbsjansen for den enkelte og gi sterkere tilknytning til arbeidslivet. Opplæringen skal være kort og fleksibel, og det skal ikke legges opp til lange praksisløp eller lignende i etterkant av opplæringen. Husk å legge ved detaljert budsjett, inkludert kostnader knyttet til praksiskandidatopplæring, herunder kostnader til eksamen.

Hva kan det kan søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.

 • For høyere yrkesfaglig utdanning og utdanning ved universiteter og høyskoler skal tilbudene være studiepoenggivende.
 • For videregående opplæring kan det søkes om tilbud som forbereder deltakerne på teorieksamen for praksiskandidatordningen. Tilbudet skal være forbeholdt deltakere som oppfyller krav til å gjennomføre praksiskandidateksamen i nær fremtid. For praksiskandidater skal dette være en rask vei til å formalisere lang praksis.

Med unntak av praksiskandidatopplæring, kan det ikke søkes om tilskudd til ikke-formelle opplæringstilbud.

Det kan ikke søkes om tilskudd til utvikling av tilbud.

Hvem kan søke?

 • Offentlige og private akkrediterte universiteter og høyskoler
 • Offentlige og private fagskoler
 • Fylkeskommuner
 • Studieforbund som ligger under Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning
 • Private tilbydere av videregående opplæring

Tilskuddsmottaker skal stå som søker og ha ansvar for prosjektets gjennomføring og rapportering.

Søker skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Målgruppe

Målgruppen er nyutdannede unge med liten erfaring fra arbeidslivet, og ledige og permitterte.

Krav til kompetanseutviklingstilbudet

Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidsmarkedet og/eller gi mer varig tilknytning til arbeidslivet. Søker må redegjøre for hvordan tilbudet bidrar til dette.

Tilbudene skal være korte og fleksible. Tilbudene må kunne kombineres med søking etter arbeid/gjennomføres dersom deltakerne kommer i arbeid. Grunnet koronasituasjonen, må tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.

Tilbudene skal være gratis for deltakerne, inkludert studie og eksamensavgift.

Utdanningstilbudet skal tilfredsstille krav til utdanningskvalitet i henhold til gjeldende læreplaner og læringsutbyttebeskrivelser.

Utdanningstilbyder skal sørge for til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og det skal tydelig gå frem i informasjonen om utdanningen at målgruppen er unge nyutdannede uten mye jobberfaring, og/eller ledige og permitterte. Søker skal ha en plan for hvordan flest mulig deltakere kan gjennomføre slik at frafall reduseres.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal ikke gå til andre aktiviteter enn oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller lignendesom er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. Behov for dette må begrunnes i søknaden.

Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer kryss-subsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet.

Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:

 • Tilbud som kan komme raskt i gang
 • Tilbud som har høy grad av fleksibilitet
 • Søknader som viser til kompetansebehov det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet
 • Søknader som gir en god beskrivelse av hvordan tilbudet kan bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidsmarkedet og/eller gi mer varig tilknytning til arbeidslivet.
 • Søknader som har et realistisk opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot målgruppen

Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet for tilskuddet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer geografisk spredning og tilbud innen ulike temaer og utdanningsnivåer.

Krav til innholdet i søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema.

Søk midler her

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tilbudet, inkludert det faglige innholdet og en tidsplan for prosjektet. I søknaden skal det også legges ved et budsjett for gjennomføring. Budsjettene må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre.

Søknaden må redegjøre for:

 • Omfang på utdanningstilbudet (antall studiepoeng eller hvor mange timer arbeidsbelastning (videregående opplæring/praksiskandidatkurs)
 • Varighet (start og sluttdato)
 • Undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet og progresjon
 • Antall tilgjengelige studieplasser for oppskalering
 • Arbeidsmarkedsrelevans

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering, både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, deltakerinformasjon på gruppenivå (herunder arbeidsmarkedsstatus, alder og hjemstedsfylke), gjennomføring, deltakerevaluering, annen måloppnåelse og regnskapet. Det skal også rapporteres på antall påmeldte ved oppstart.

Tidsfrister

Utdanningstilbudene, inkludert eksamen, skal i størst mulig grad være gjennomført i løpet av desember 2021.

Mer informasjon om frister og krav til rapportering vil stå i tilsagnsbrevet.