Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk

Kompetanse Norge lyser ut en stipendordning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven. Stipendordningen iverksettes fra og med studieåret høst 2019/vår 2020. Frist for å søke stipend var 15. mars 2019.

Formål

Formålet med stipendordningen er å bidra til kompetanseheving for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven, og som tar videreutdanning i norsk som andrespråk.

Om stipendet

Det kan tildeles 110 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk på høyskoler og universiteter i Norge. Kompetanse Norge har midler til å tildele stipend til om lag 100 lærere i studieåret 2019–2020. Det er ikke anledning til å søke stipend for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan søke stipend?

Lærer søker i samråd med sin skoleleder. Lærere ved offentlige eller private undervisningsinstitusjoner kan søke. Skoleleder sender samlet søknad på vegne av lærerne til kommunen. Lærere som tilbyr undervisning gjennom enkeltpersonforetak, og oppfyller kriterier for å søke stipend, sender søknadsskjema på egne vegne til sin kommune.

 

Søknadskjema er tatt bort.

Utfylt og signert søknadsskjema skannes og sendes kommunens postmottak.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om stipend slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen. Læreren søker selv opptak til et studium i norsk som andrespråk ved universitet eller høyskole.

Se oversikt over videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk.

Frist for å søke stipend for skoleåret 2019/2020 var 15. mars 2019.

Vedtak om stipend vil være klart i løpet av april 2019.

Hvem behandler søknaden?

Kommunen behandler søknadene og sender sin innstilling til Kompetanse Norge.

Skoleeier/kommune skal prioritere søkere til stipend etter følgende kriterier:

  • Lærere som i hovedsak underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven
  • Lærere som ikke har formell kompetanse i norsk som andrespråk
  • Lærere som har lærerutdanning

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Stipendene tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av stipendordningens kriterier og formål. Følgende prioriteringer er førende:

  • Lærere i kommuner med integreringsmottak og kommuner i tilknytning til disse.
  • Kompetanse Norge vil søke å oppnå geografisk spredning.
  • Skoler som ikke har lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Bruk av stipendet

Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen. Informasjon om dette finner du på skatteetatens nettsider.

Utbetaling av stipend skjer etter at det er bekreftet at lærer har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter at det er bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges vedtaksbrev.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no