Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk 2020

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven kan søke om stipend for å ta videreutdanning i norsk som andrespråk. Frist for skoleleder å sende samlet søknad om stipend til kommunen for skoleåret 2020/2021 er 1. mars.

Formålet med stipendordningen er å bidra til kompetanseheving for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven, og som tar videreutdanning i norsk som andrespråk.

Om stipendet

Det kan tildeles 116 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk på høyskoler og universiteter i Norge. Lærere som tar videreutdanning på 15 studiepoeng kan få tildelt 58 000 kroner. Det er ikke anledning til å søke stipend for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan søke stipend?

Lærere ved offentlige eller private undervisningsinstitusjoner som underviser i norsk etter introduksjonsloven, kan søke om stipend.

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. Skoleleder sender samlet søknad til kommunen på vegne av lærerne.

Søknadsskjema til kommunen/offentlig tilbyder (bokmål)

Søknadsskjema til kommunen/offentlig tilbyder (nynorsk)

Søknadsskjema privat tilbyder (bokmål)

Frist skoleleder for å sende samlet søknad om stipend til kommunen for skoleåret 2020/2021 er 1. mars.

Lærere ved private undervisningsinstitusjoner søker i samråd med leder, og sender søknadsskjema direkte til Kompetanse Norge ved postmottak@kompetansenorge.no. Frist for dette er 1. mars 2020.

Illustrasjon som viser hvordan du går fram når du skal søke om stipend, står også i teksten

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om stipend slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen. Det er lærer selv som søker opptak til studiet, og lærer velger selv studier som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Mer informasjon om aktuelle studier her.

Hvem behandler søknaden?

Kommunen behandler søknadene og sender sin innstilling til Kompetanse Norge.

Kommunene skal prioritere søknader som omhandler:

  • Lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
  • Lærere som ikke har formell kompetanse i norsk som andrespråk
  • Lærere som har lærerutdanning
  • Lærere som underviser i norsk under introduksjonsloven i mesteparten av sin undervisningstid.

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Kompetanse Norge behandler søknader fra private undervisningsinstitusjoner etter samme kriterier.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Stipendene tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av stipendordningens kriterier og formål. Følgende prioriteringer er førende:

  • Kompetanse Norge vil søke å oppnå geografisk spredning.
  • Kommuner som ikke har lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Bruk av stipendet

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen, les om dette på Skatteetatens sider.

Utbetaling av stipend skjer etter at det er bekreftet at lærer har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter at det er bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Lærere som mottar stipend fra Utdanningsdirektoratet (se infoboks) kan ikke motta stipend fra Kompetanse Norge for den samme perioden.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges tilsagnsbrev.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no