Tilskudd til utvikling av nettbasert videreutdanningstilbud

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling og utprøving av et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Videreutdanninga skal utvikles i løpet av 2019 med oppstart i 2020. Søknadsfrist var 1. juli 2019.

Det gis tilskudd til ett prosjekt med total ramme på 1,5 millioner kroner.

Kompetanse Norge prioriterer søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier. 

Om tiltaket

Mål

Mål med tiltaket er å utvikle et nettbasert videreutdanningstilbud innen opplæring av voksne i grunnleggende ferdigheter for å

 • styrke kvaliteten i opplæringen av voksne i grunnleggende ferdigheter gjennom å øke underviseres kompetanse.
 • bedre tilgangen til fleksible og relevante videreutdanningstilbud innen grunnleggende ferdigheter.

Tilskuddet skal dekke utvikling og utprøving (pilotering) av et nettbasert videreutdanningstilbud innen opplæring av voksne i grunnleggende ferdigheter. Studietilbudet skal starte opp i 2020 og må senest være gjennomført våren 2021.

Videreutdanningstilbudet skal gi totalt 30 studiepoeng. Tilbudet skal tilbys som mindre moduler som kan tas enkeltvis og fleksibelt.

Målgruppe for videreutdanningen

Målgruppe for videreutdanninga er de som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter på ulike læringsarenaer, for eksempel lærere i voksenopplæringa, tiltaksarrangører i nav eller kursholdere i Kompetansepluss. Dette innebærer at målgruppa underviser på ulike læringsarenaer og har variert utdannings- og erfaringsbakgrunn.

Opptakskrav til videreutdanninga skal være generell studiekompetanse og praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende. Søkere til utdanningstilbudet skal kunne tas inn på grunnlag av realkompetanse.

Rammer for videreutdanninga

 • Videreutdanninga skal gi studentene innføring i
  • voksenpedagogiske og didaktiske prinsipper
  • grunnleggende ferdigheter for voksne, med spesiell vekt på digital kompetanse
  • læring på arbeidsplassen
  • praksisnær opplæring
  • Læringsmål i grunnleggende ferdigheter
 • Videreutdanningstilbudet skal være praksisbasert og ta utgangspunkt i deltakernes erfaring.
 • Videreutdanningstilbudet må være tilpasset deltakere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.
 • Tilbudet skal være fleksibelt og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det skal utvikles et reint nettbasert nasjonalt tilbud. Det innebærer at det skal være mulig å gjennomføre videreutdanninga uten obligatoriske krav om fysisk tilstedeværelse.
 • Vurdering må være tilpasset målgruppa og gjenspeile at dette er et praktisk rettet studium.
 • Fullført videreutdanning skal gi til sammen 30 studiepoeng.

Tilskuddsmottaker

Tilbudet kan utvikles av universitet/høyskole alene eller i samarbeid med andre aktører.

Dersom flere aktører samarbeider om prosjektet, skal det være en søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Søker må være akkreditert til å kunne gi videreutdanning med studiepoeng på bachelornivå og stå som ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninga.

Kriterier for tildeling av midler

Tildelingskriteriene gir grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere kvalifiserte søkere. Følgende kriterier legges til grunn for valg av prosjekt:

 • Prosjektet skal tilfredsstille rammene for videreutdanninga (se over «Om tiltaket»).
 • Det vektlegges at søker med samarbeidspartnere har kompetanse innenfor de aktuelle fagområdene som det skal undervises i.
 • Det vektlegges erfaring med utvikling og drift av nettbaserte tilbud.
 • Det vektlegges at tilbudet er fleksibelt organisert og tilgjengelig for flest mulig, uavhengig tid og sted.
 • Det vektlegges at videreutdanningen er modulisert og eventuelt kan gjennomføres som etterutdanning.
 • Det vektlegges at prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor rammene av tilskuddet.
 • Det vektlegges om tilbudet kan videreføres etter at tiltaket er fullført.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen(e) og eventuelt andre samarbeidende virksomheter. Signert samarbeidsavtale (wordmal) må ligge ved søknaden. Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (pdf)

Last ned søknadsskjema nynorsk (pdf)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. I tillegg skal søknaden inneholde en plan for utprøving, deltakerevaluering, forbedring/ videreutvikling av tilbudet. Det skal legges ved en framdriftsplan. I søknaden skal det beskrives hvordan videreføring etter prosjektperioden kan gjennomføres.

Det skal legges ved budsjett for utvikling og pilotering av videreutdanningstilbudet. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbudet. Dette tilskuddet skal ikke dekke videre drift av tilbudet.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging og rapportering

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon og bidra faglig etter avtale med tilskuddsmottaker. Krav til oppfølging og rapportering vil framkomme av tilsagnsbrev. Prosjektet som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med fagplan som skal godkjennes av institusjonen som er ansvarlig for gjennomføring av piloten.

Tidsfrister

Tilbudene skal starte opp i løpet av 2020 og pilot skal være gjennomført seinest juni 2021. Frist for rapportering vil fremgå av tilsagnsbrev.

Videreføring av tilbudet

Dersom du ønsker å søke om at tilbudet kan videreføres etter avslutning av piloten, skal søknaden utformes som et prosjekt som omfatter utvikling og pilotering, men med opsjon på forlengelse. Dette må beskrives og begrunnes i søknaden.

Kompetanse Norge tar forbehold om finansiering utover inneværende kalenderår i vurdering av bruk av opsjon.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 1. juli 2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.