Søke om tilskudd

Påfyll av kompetanse er den beste investeringen du kan gjøre. Her er våre tilskuddsordninger som det er mulig å søke på:

Illustrasjon som viser mennesker i ulike situasjoner, hvor de hilser på hverandre, bruker digitale verktøy eller har fått attest

Tilskuddsordninger med utgått frist

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser ut inntil 47,7 mill for å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Oppskalering vil i denne sammenhengen bety at det kan tilbys studieplass / kursplass til flere deltakere enn dere normalt kan tilby. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede unge med liten erfaring fra arbeidslivet, og ledige og permitterte.

Frist er 13. august klokka 17:00. Les hele utlysningen.

Stortinget har bevilget 10 mill. kroner til økt bruk av nettbasert norskopplæring i 2021. Formålet med tilskuddsordningen er å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Det kommer nye læreplaner i norsk for voksne innvandrere, og Forlag og EdTech-leverandører som har eksisterende nettbaserte læringsressurser midlene kan søke penger fra tilskuddsordningen for å oppdatere nettbaserte læringsressurser til den nye læreplanen. Frist 15. august 2021.

Les mer om tilskudd til å oppdatere eksisterende nettbaserte læringsressurser til ny læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Utdanningsløftet

Tilskudd til kompetanseutvikling gjennom 10 bransjeprogrammer vår 2021:

  1. Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen
  2. Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj- og faghandelen
  3. Tilskudd til kompetanseutvikling i elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen
  4. Tilskudd til kompetanseutvikling i frisørnæringen
  5. Tilskudd til kompetanseutvikling i industri- og byggenæringen
  6. Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor
  7. Tilskudd til kompetanseutvikling i maritim sektor
  8. Tilskudd til kompetanseutvikling i mat- og drikkevareindustrien
  9. Tilskudd til kompetanseutvikling i olje-, gass og leverandørindustrien
  10. Tilskudd til kompetanseutvikling i reiselivsnæringen

Tilskudd til fleksible utdanningstilbud vår 2021

132 millioner til fleksible utdanningstilbud

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud 2020

Tilskudd til nettbaserte utdanningstilbud (DIKU)

Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor

Tilskudd til kompetanseutvikling i industri- og byggenæring

Kompetansepiloter

Tilskudd til Kompetansepiloter

Kompetansepluss – arbeidsliv og frivillighet

Kompetansepluss fagopplæring 2021

Kompetansepluss arbeid 2021

Kompetansepluss frivillighet 2021

Kompetansepluss fagopplæring 2020

Kompetansepluss arbeid 2020

Kompetansepluss frivillighet 2020

Kompetansepluss arbeid 2019

Kompetansepluss frivillighet 2019

Kompetansepluss fagopplæring 2019

Kompetansepluss fagopplæring 2018

Kompetansepluss arbeid 2018

Kompetansepluss frivillighet 2018

Utvikle videreutdanningstilbud og læremidler

Tilskudd for å øke bruken av eksisterende nettbasert norskopplæring

Tilskudd til universiteter og høyskoler til utvikling og oppstart av et nytt videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2020

Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere 2020

Tilskot til revisjon av læremiddel på nynorsk og/eller omsetjing av læremiddel til nynorsk 2019

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne 2019

Tilskudd til utvikling av nettbasert videreutdanningstilbud

Tilskudd til universitet og høgskoler til utvikling og oppstart av nye videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere 2018

Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2019

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2018

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, høst 2019

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, vår 2019

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, 2018

Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2019, 25. mars

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2018

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne 2018

Karriereveiledning

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2020

Tilskudd til karriereveiledning for flyktninger for 2020

Tilskudd til bemanning av nasjonal digital karriereveiledningstjeneste

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2019

Tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet 2019

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet 2018

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2019

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2018

Tilskudd til karriereveiledning for nyankomne flyktninger i 2019

Ekstrautlysing – tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet 2018

Videreutdanning lærere

Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – høst 2021 og vår 2022

Tilskudd til videreutdanning for lærere – grunnleggende ferdigheter

Tilskudd til videreutdanning for lærere – norsk som andrespråk

Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – våren 2021 og høsten 2021

Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk 2020

Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk 2019

Kommune – norskopplæring

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar 2020

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar 2019

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar 2018

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak (IMDi) 2019