Søke om tilskudd

Ønsker du å søke tilskudd fra oss? Her er våre aktive tilskuddsordninger.

Våre faste tilskuddsoverføringer finner du nederst på siden. Leter du etter tilskuddsordninger du har søkt på tidligere, eller om datoen har gått ut? De finner du listet opp til høyre.

Utvikle videreutdanningstilbud og læremidler

Institusjoner i Universitets- og Høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke om tilskuddet. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Å etablere et videreutdanningstilbud som treffer kompetansebehovene og bidrar til at flere lærere får formell kompetanse, er et viktig ledd i denne satsningen. Forslaget til ny integreringslov (nåværende introduksjonsloven) foreslår å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter denne loven.

Formålet med utlysningen av tilskudd er at UH-sektoren tilbyr relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil 760 000 kroner for gjennomføring av studietilbud i henhold til kriterier og vilkår. Det ytes i tillegg et tilskudd per student over ti studenter ved samlingsbaserte studier, og per student over 35 studenter ved helt nettbaserte studier. Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2020/vår 2021.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være samlingsbaserte eller helt nettbaserte og kunne gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2020.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum ti studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss eller lignende.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk og didaktisk kompetanse som er relevant for norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som flerspråklighet, arbeidsretting, bruk av digitale ressurser, samt voksenpedagogikk. Kjennskap til det europeiske rammeverket for språk, Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og andre relevante styringsdokumenter skal inngå.
 • Videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet mot lærere som underviser voksne innvandrere uten lese- og skriveferdigheter kan også få støtte.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • En kort beskrivelse av det faglige innholdet i videreutdanningstilbudet (150–200 ord)
 • Eventuell nettadresse til omtale av studiet
 • Fagplan/studieplan for studiet
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk», og sendes til postmottak@kompetansenorge.no.

Søknadsfristen er 20. januar 2020.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen: postmottak@kompetansenorge.no.

Stipend til lærere

Formålet med stipendordningen er å bidra til kompetanseheving for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven, og som tar videreutdanning i norsk som andrespråk.

Om stipendet

Det kan tildeles 116 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk på høyskoler og universiteter i Norge. Lærere som tar videreutdanning på 15 studiepoeng kan få tildelt 58 000 kroner. Det er ikke anledning til å søke stipend for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan søke stipend?

Lærere ved offentlige eller private undervisningsinstitusjoner som underviser i norsk etter introduksjonsloven, kan søke om stipend.

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. Skoleleder sender samlet søknad til kommunen på vegne av lærerne.

Frist skoleleder for å sende samlet søknad om stipend til kommunen for skoleåret 2020/2021 er 1. mars.

Lærere ved private undervisningsinstitusjoner søker i samråd med leder, og sender søknadsskjema direkte til Kompetanse Norge ved postmottak@kompetansenorge.no. Frist for dette er 1. mars 2020.

Illustrasjon som viser hvordan du går fram når du skal søke om stipend, står også i teksten

Søknadskjema publiseres på denne siden i januar 2020.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om stipend slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen. Det er lærer selv som søker opptak til studiet, og lærer velger selv studier som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Mer informasjon om aktuelle studier her.

Hvem behandler søknaden?

Kommunen behandler søknadene og sender sin innstilling til Kompetanse Norge.

Kommunene skal prioritere søknader som omhandler:

 • Lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • Lærere som ikke har formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • Lærere som har lærerutdanning
 • Lærere som underviser i norsk under introduksjonsloven i mesteparten av sin undervisningstid.

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Kompetanse Norge behandler søknader fra private undervisningsinstitusjoner etter samme kriterier.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Stipendene tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av stipendordningens kriterier og formål. Følgende prioriteringer er førende:

 • Kompetanse Norge vil søke å oppnå geografisk spredning.
 • Kommuner som ikke har lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Bruk av stipendet

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen, les om dette på Skatteetatens sider.

Utbetaling av stipend skjer etter at det er bekreftet at lærer har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter at det er bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Lærere som mottar stipend fra Utdanningsdirektoratet (se infoboks) kan ikke motta stipend fra Kompetanse Norge for den samme perioden.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges tilsagnsbrev.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no

Karriereveiledning

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2019 tildeles de fire karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karrieresenteret Trøndelag I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2019. Av disse midlene er drøyt 5,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fem karrieresentre i 2019. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fire integreringsmottak.. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fire integreringsmottakene.

 

Forvaltning av tilskuddsoverføringer

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2019 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2017.

For 2019 er det samla tilskotet til studieforbunda 214 524 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2019 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 864 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen