Søke om tilskudd

Ønsker du å søke tilskudd fra oss? Her er våre aktive tilskuddsordninger.

Våre faste tilskuddsoverføringer finner du nederst på siden. Leter du etter tilskuddsordninger du har søkt på tidligere, eller om datoen har gått ut? De finner du listet opp til høyre.

Kommune - norskopplæring

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Søknadsfrist: 19. november 2019

Opplæringssenteret må ha erfaring med å gje opplæring i norsk for vaksne innvandrarar på nynorsk, og må stille til disposisjon ein eller fleire som kan vere ressurspersonar i fagleg-pedagogiske spørsmål knytt til bruk av nynorsk i norskopplæringa.

Oppgåver

Vaksenopplæringssenteret vil få ansvar for å vere kompetansesenter når det gjeld rettleiing for kommunar som har gått over eller vil gå over til å gje norskopplæring på nynorsk. Senteret vil òg få ansvar for å finne ein eller fleire personar som kan ta på seg denne funksjonen.

Utlysinga er knytt til Mål 4 i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet 2019, Økt deltakelse blant innvandrere i arbeids- og samfunnsliv, der det blant anna står: «Kompetanse Norge har et særskilt ansvar for faglig og pedagogisk utvikling av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap». Vi viser òg til det som står om bruk av midlar for kap.292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Post 21: Dei skal nyttast «til å utvikle kompetanse, metoder og læringsressurser for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.»

Vaksenopplæringssenteret må ha erfaring med å gje opplæring på alle spor og nivå (frå alfabetisering til nivå B2). Senteret skal bidra med rettleiing og råd til andre senter som nettopp har starta eller vurderer å starte med å gje opplæring på nynorsk. Det kan innebere å besøke andre senter eller å ta imot besøk på eige senter, inkludert besøk i klasserommet, for å sjå i praksis korleis opplæringa kan gå føre seg.

Sentrale problemstillingar vil vere korleis opplæringa kan tilretteleggjast på dei ulike spora og nivåa, inkludert den fyrste lese- og skriveopplæringa.

Økonomisk ramme og rapportering

Tilkotsramme: inntil kr. 100 000,-
Midlane vil bli tildelt for eitt år, frå januar til desember 2020.
Det skal rapporterast på bruk av midlane.

Krav til innhald i søknaden

Søknaden frå vaksenopplæringssenteret skal innehalde følgjande informasjon:

 • Kva for erfaring senteret har med å drive opplæring på nynorsk
 • Kva for kompetanse den/dei aktuelle lærarane har
 • Ein plan for korleis leiar ved senteret ser føre seg at midlane skal nyttast, inkludert eit budsjett
 • Erfaring med denne typen rettleiing

Søknad og frist

Vi ber om at søknaden blir merkt «Kompetansesenter nynorsk».
Send søknaden til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til sissel.vollan@kompetansenorge.no innan 19. november.

Søknaden kan òg sendast i papirformat til Kompetanse Noreg, Pb 236, 0103 Oslo.

Dersom du har spørsmål vedrørande utlysinga, kan du kontakte Sissel Vollan.

Utvikle videreutdanningstilbud og læremidler

Total ramme for tilskuddsordningen er 20 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til Oppdaterte retningslinjer for tilskudd til «Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse», vedtatt av Kunnskapsdepartementet, 24.06.2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med en ny kompetansereform er at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal ha planlagt oppstart i 2020. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilskuddet skal gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb.

Opptakskrav til utdanningen skal minimum være videregående opplæring. Det kan settes høyere opptakskrav. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) som har behov for videreutdanning og universiteter, akkrediterte høyskoler, eller fagskoler. Det prioriteres prosjekter der private virksomheter samarbeider, eller der offentlige virksomheter samarbeider med private.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner, private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov, klynger og næringsforeninger kan stå som ansvarlig søker. Søker må være part i prosjektet. Utdanningsinstitusjonene må være akkrediterte høgskoler/universiteter, eller fagskoler.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

For at NOKUT skal kunne akkreditere disse utdanningene, må fagskolene kun dokumentere at følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt: § 3-1 (1) a) Grunnlag for opptak, § 3-2 Læringsutbytte, § 3-3 (1) Utdanningens navn og § 3-5 Fagmiljøet tilknyttet utdanningen.

Dokumentasjonskrav er:

 • en skisse til studieplan som minimum inneholder utdanningens navn, opptakskrav og overordnet læringsutbyttebeskrivelse
 • en kravspesifikasjon for undervisningspersonell som beskriver hvilke krav som stilles til undervisningspersonalets kompetanse, samt forholdstall (mellom årsverk lærer og studenter)

Det er en forutsetning at utdanningene oppfyller de øvrige kravene til fagskoleutdanninger (unntatt dem fagskolen eventuelt har fått dispensasjon fra) før studiestart og under gjennomføring av utdanningen.

NOKUT har satt en utvidet frist for søknad om akkreditering til 30. april 2020.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres korte videreutdanningstilbud, med mindre emner, som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet og progresjon.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før.
 • Det prioriteres prosjekter der både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene bidrar aktivt i utvikling av tilbudet.
 • Det prioriteres prosjekter der det vises til deltagere fra konkrete virksomheter
 • Det prioriteres prosjekter der videreutdanningstilbudet kan komme igang innen utgangen av september 2020.
Krav til prosjektets innhold

Det gis ikke støtte til nye studietilbud innenfor temaer som anses å være godt dekket gjennom tidligere tildelinger. Dette omfatter følgende studietemaer:

 • Digital forretningsutvikling
 • Ledelse av digitaliseringsprosjekter
 • Tjenestedesign
 • Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter
 • Generell datasikkerhet
 • Generell opplæring av ledere innen digitalisering

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (Word-mal).

Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (Word)
Last ned søknadsskjema nynorsk (Word)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med studieplan. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

I tillegg til skjema skal søknaden inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan, der det også fremkommer tidspunkt for akkrediteringsprosess (i egen institusjon eller via NOKUT). I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for henholdsvis utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettets størrelse skal stå i forhold til prosjektets innhold. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet. Tilskuddet vil bli utbetalt i to faser. Midler til utvikling tildeles ved oppstart av prosjektet. Midler til pilotering tildeles når akkreditering av videreutdanningstilbudet foreligger.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av studieplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen 2022. Frist for sluttrapportering blir i første kvartal 2023. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 31.10.2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Informasjonsmøte fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Total ramme for tildeling av tilskudd er 1 million kroner. Det er Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Tilskuddsordningen skal sørge for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming slik de fremgår på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakere kan være forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

Kriterier

1. Nettressursene skal være rettet mot arbeids- og samfunnslivet.

2. Det prioriteres nettressurser som er rettet mot opplæring i

 • Kritisk tenkning (for eksempel evnen til å gjenkjenne falske nyheter, propaganda og politisk retorikk, trening i å gjenkjenne løgn, evnen til å vurdere reklame nøkternt, eller evnen til å vurdere ektheten av forespørsler i e-poster og så videre)
 • Etisk bevissthet (for eksempel hvordan kommentarer på Internett påvirker mottakeren, og hva slags moralsk nytte de har eller ikke har. Andre aktuelle tema kan være mobbing og baksnakking, eller løgn – hva er de moralske konsekvensene og så videre)
 • Internett enkelt fortalt (for eksempel utviklingen fra ARPAnet til www til i dag, lagring i «skyen», hva det betyr og hva det innebærer for sikkerhet og personvern, søkemotorer, Facebook og innhenting av personopplysninger og så videre)

Det kan også søkes om midler til nettressurser rettet mot annen type opplæring.

3. Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.

4. Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr, som for eksempel datamaskiner, kameraer, mikrofoner og lignende. Søknader som inkluderer dette avvises.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, søkerens organisasjonsform, kontaktperson, søknadsbeløp, beskrivelse av det digitale læremiddelet, nettsiden eller læringsplattformen, og målgruppe for produktet. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektgruppa og av medlemmenes kompetanse. Det skal fremlegges en fremdriftsplan.

Søknaden skal beskrive hvordan søker har tenkt å oppfylle de 35 kravene til universell utforming slik de er beskrevet på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Hvis søker kan oppfylle ytterligere krav til universell utforming, beskrives det i søknaden. Søknaden må også omtale hvilke av de 35 kravene de eventuelt ikke kan oppfylle, og gi en begrunnelse for dette.

Søker må beskrive hvordan produktet skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne, inkludert prismodell.

Det skal fremlegges budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen. Egeninnsats og eventuell gjenbruk skal synliggjøres. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Søker skal sørge for drift og vedlikehold av ressursen i minst fem år fra den er gjort tilgjengelig.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige og regnskapet.

Tidsfrister for å ferdigstille prosjekt for tilskuddsmottakere

Produktene må være ferdigstilte og gjort tilgjengelige for brukerne i samsvar med prosjektbeskrivelsen innen 31.12.2020.

Søknadsfrist

Søknad skal sendes Kompetanse Norge innen 11.11.2019 på e-post eller i papirformat.
E-post: postmottak@kompetansenorge.no

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo

 

Kompetansepluss - arbeidsliv og frivillighet

Karriereveiledning

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2019 tildeles de fire karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karrieresenteret Trøndelag I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2019. Av disse midlene er drøyt 5,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fem karrieresentre i 2019. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fire integreringsmottak.. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fire integreringsmottakene.

 

Forvaltning av tilskuddsoverføringer

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2018 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2015.

For 2018 er det samla tilskotet til studieforbunda 208 478 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2018 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 473 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen