Realkompetansevurdering

Realkompetanse

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Definisjonen på realkompetanse bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer. Det innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

(Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studium, ny jobb eller høyere lønn.

Hvordan vurderes realkompetansen?

Realkompetansevurdering er en prosess i flere faser:

Illustrasjon som viser prosessen som forklares under bildet

Kartlegge realkompetansen

Første fase handler om å identifisere din kompetanse og bestemme hvilket utdanningsnivå som er aktuelt for din realkompetansevurdering. Er det på nivå med fagbrev (videregående opplæring) eller høyere studier som universitet, høyskole og fagskole?

Karrieresenteret i ditt fylke kan bidra med generell informasjon om realkompetansevurdering og karriereveiledning. Utdanningssektoren har ansvar for å informere om sine tilbud og gi veiledning knyttet til egne tilbud. I tillegg kan arbeidsliv og frivillig sektor gi informasjon og veiledning i sine sektorer, spesielt når det gjelder å dokumentere din kompetanse.

Dokumentere realkompetansen

Andre fase handler om å synliggjøre din realkompetanse som er relevant for de faglige kravene du skal møte. En CV kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse og være et godt utgangspunkt for finne ut hvilken dokumentasjon du trenger.

Dokumentasjon av din realkompetanse kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Det kan også være film, lydopptak eller bilde som viser utførelse av arbeid. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass i form av en egenerklæring eller en attest signert av leder.

Ta gjerne kontakt med instansen som skal vurdere din kompetanse for å få veiledning om hvilke metoder for dokumentasjon de anbefaler og hvilken form den bør ha.

Her finner du eksempel på verktøy for å dokumentere egen kompetanse.

Vurdere realkompetansen

Den tredje fasen er vurderingen av realkompetansen. I utdanningssystemet vil en fagperson vurdere din realkompetanse mot kriteriene i læreplanen for utdannelsen du vurderes mot. Fagpersonen vurderer realkompetansen ved bruk av metoder som for eksempel samtale, vurdering av dokumentasjon eller vurdering av praktisk utførelse av faget.

I arbeidslivet kan kompetansen din bli målt mot interne kriterier på arbeidsplassen. For eksempel om du har tilstrekkelig kompetanse til å utføre gitte oppgaver, eller om du passer til den aktuelle jobben du ønsker å søke på.

Sertifisere realkompetansen

Den siste fasen er sertifisering. Her får du dokumentasjon for resultatet av vurderingen. I videregående opplæring vil et kompetansebevis dokumentere resultatet av en gjennomført realkompetansevurdering og angi hva du har fått godkjent. Når du blir realkompetansevurdert ved opptak til høyere studier ved universitet, høyskole eller fagskole, vil et tilbud om opptak dokumentere at du er kvalifisert for opptak til det aktuelle studiet.

Dersom du får godkjent et fritak fra deler av et studium, i fagskole, høyskole eller universitet, vil du få en dokumentasjon som viser hva som er godkjent.

I arbeidslivet vil et skriftlig tilbud om en ny jobb eller høyere lønn være et synlig resultat av vurderingsprosessen.

Veiledning

Gjennom hele prosessen skal du ha mulighet til å kunne få veiledning ved behov fra instansen som vurderer deg.

Vite mer?

Utdanning.no har flere ressurser for deg som er nysgjerrig på realkompetansevurdering.

Kontakt