Realkompetansevurdering

Hva er realkompetansevurdering og hvordan foregår det? Her presenteres en generell oversikt. 

Realkompetanse

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet.

(Kilde: Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studium, ny jobb eller høyere lønn.

Les om realkompetansevurdering i:

Prosess

Realkompetansevurdering er en prosess i flere trinn:

Bilde som viser vurderingsprosessen for realkompetanse: Informansjon og veiledning, kartlegging av kompetanse, vurdering og dokumentasjon som kan lede til utdanning, ny jobb eller høyere lønn

Informasjon og veiledning

Utdanningssektoren har ansvar for å informere om sine tilbud og gi veiledning knyttet til disse. I tillegg har arbeidsliv og frivillig sektor ansvar for å gi informasjon og veiledning i sine sektorer, spesielt når det gjelder å dokumentere den enkeltes kompetanse. Fylkesvise karrieresentre kan også bidra med generell informasjon og karriereveiledning.

Kartlegging av kompetanse

Kartleggingen handler om å samle dokumentasjon eller på annen måte å beskrive den enkeltes kompetanse. Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass, i form av en egenerklæring eller signert av leder. En cv kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Her finner du eksempel på verktøy for å dokumentere egen kompetanse.

Vurdering

Den kartlagte kompetansen må vurderes mot gitte kriterier. I det offentlige utdanningssystemet er læringsmålene i den aktuelle utdanningen vurderingskriterium. En fagperson vurderer realkompetansen ved bruk av metoder som for eksempel samtale, vurdering av dokumentasjon eller vurdering av praktisk arbeid. I arbeidslivet blir kompetansen målt mot interne kriterier på arbeidsplassen, for eksempel om arbeidstakeren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre gitte oppgaver, eller om en potensiell nyansatt passer til jobben.

Dokumentasjon av vurderingen

I utdanningssystemet kan et kompetansebevis fra videregående opplæring være dokumentasjon av en gjennomført realkompetansevurdering. Når vurderingen skjer i forbindelse med opptak til høyere studier, vil en skriftlig godkjenning av opptak være en tilsvarende dokumentasjon. I arbeidslivet kan dokumentasjonen beskrive arbeidstakerens kompetanse fra arbeidsplassen, eller være et skriftlig tilbud om en ny jobb.

Kontakt