Norskprøve

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Hva er norskprøven?

Norskprøven har fire delprøver:

 • Leseprøve (inntil 75 minutter, pdf)
 • Lytteprøve (25–50 minutter, pdf)
 • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
 • Muntlig prøve (20–30 minutter)

Leseprøven og lytteprøven tester hvor godt du forstår det du leser og hører. Oppgavene er prøvd ut på flere hundre elever i norskopplæringen. Så er de analysert statistisk, slik at vi er sikre på at de fungerer og er passe vanskelige. Du kan ha flere feil både på forprøvene og på hovedprøven og allikevel få resultatet B2. Lese- og lytteprøvene rettes automatisk, og du får resultatet samtidig med resultatene fra skriftlig og muntlig prøve. Les mer om leseprøven og lytteprøven.

Prøve i skriftlig framstilling tester hvor godt du skriver norsk. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg  opp til prøven. Du kan ikke få et høyere resultat enn det nivået du har meldt deg opp til. 

Muntlig prøve har en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på. Du kan få et høyere eller lavere resultat enn det nivået du har meldt deg opp til.

Hva tester norskprøven?

Vil du vite hvordan prøvene vurderes, se vurderingsskjema her:

Vurderingsskjema – skriftlig (bokmål, pdf)
Vurderingsskjema – muntlig (bokmål, pdf)

Antall ord

På mange oppgaver i skriveprøven står det for eksempel «skriv cirka 50-80 ord». Dette er ment som en hjelp når du skriver. Våre sensorer leser alltid hele teksten du leverer. Dette gjelder alle prøvenivåene.

Ord og uttrykk

Du trenger ikke å bruke uttrykk som for eksempel «i ny og ne» eller «alfa og omega» i besvarelsen din. Hvis du bruker uttrykkene feil, så kan du få dårligere resultat. Dette gjelder alle nivåer, også B2.

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)

Hvilke nivå skal du velge?

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på muntlig prøve og prøve i skriftlig framstilling. Du trenger ikke det for leseprøven eller lytteprøven.

Du kan få hjelp til å velge nivå. Du kan også fylle ut et skjema (pdf) som du kan vise læreren. Du kan også spørre læreren din på prøvestedet.

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Nivåene er fra Det felles Europeiske rammeverket for språk.

Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve.

Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

A1

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1

Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

Hva må jeg gjøre for å få bedre resultat?

For å nå et høyere nivå, må du forbedre språket på mange måter:

 • Du må kunne bruke språket mer fleksibelt og mer presist, i flere (uvante) situasjoner, og om flere emner.
 • På høyere nivåer forstår du talespråk også når det er bakgrunnslyd eller flere som snakker samtidig. Du kan lese lange tekster, også når strukturen ikke er så klar.

En lærer kan forklare og gi råd om hva du skal gjøre for å bli enda bedre og komme til neste nivå.

 • Norskprøve 2 tilsvarer nivå A2 
 • Norskprøve 3 tilsvarer nivå B1
 • Språkprøven (bestått med 220 poeng eller høyere) tilsvarer nivå B1
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter.

Du kan justere lyd på høretelefonene og skriftstørrelse i prøven på datamaskinen du bruker på prøvestedet. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd. Du kan øve på prøvene for å finne ut hvordan dette virker på forhånd.

Ser eller hører du dårlig, kan du søke om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller tegnspråkbrukere. Du må søke til prøvestedet ditt om å få ta en tilrettelagt prøve for blinde, synshemmede eller tegnspråkbrukere.

Se «Prøve for tegnspråkbrukere» for mer informasjon og eksempelprøver.

Har du dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk kan du også ha rett til tilrettelegging av prøven.

Du må kontakte prøvestedet ditt raskest mulig, men senest tre dager etter at du meldte deg på prøven.

Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette legger du ved søknaden om tilrettelegging.

Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven..

Juks

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 •  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Juks, eller forsøk på juks kan gjøre at

 • du må gå fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden. Dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve
 • du kan måtte vente ett år før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale for prøven neste gang du tar prøven

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling vil bli loggført.

Vi kan finne ut at du jukser under prøven, etter prøven eller når vi retter prøven du har tatt.

Hvis du blir tatt for å jukse, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat/kopiering

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt.

Plagiat er når du har brukt hele eller deler av andre sine tekster, for eksempel hentet fra internett, lærebøker eller fra medelever og du leverer teksten som ditt eget arbeid. Dette gjelder også om du har lært deg tekst utenat og bruker det i prøven din.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Vil du lese mer om reglene for prøvegjennomføringen?

Her kan du finne prøvereglementet som prøvestedene må forholde seg til i forbindelse med prøvegjennomføringen:

Reglement for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven (pdf) (A1–C1)

Her finner du framtidige prøvedatoer (periode, resultat)