Samfunnskunnskapsprøven

Du kan ikkje klage på resultatet på prøven.

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføringa av prøven. Du må klage til prøvestaden.

Formelle feil kan til dømes vere tekniske feil på prøvedagen som du meiner kan ha påverka resultatet ditt.

Klagefristen er tre veker etter at du tok prøven.