Sentrale begreper i Kompetansepolitikken

Hva betyr Kompetansepolitikk? Hva er Kompetanse? Vi har listet opp sentrale begreper i kompetansepolitikken.

Arbeidsretting

Arbeidsretting i kompetanse­politisk sammenheng handler om tiltak og aktiviteter som har som mål å føre deltakerne inn i arbeidslivet, eller som benytter arbeidslivet som arena. Arbeidsretting kan innebære kartlegging, undervisning, aktivitet og veiledning.

Etterutdanning

Kortere kurs som ikke gir formell kompetanse.

Formell utdanning

All offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse. Inkludert grunn­skole, moduler, årskurs, fagbrev eller studiekompetanse på vgs-nivå (inkludert Lærlingepraksis), offentlig godkjent fagskoleutdanning, utdanning som gir studiepoeng ved høyskole eller universitet og godkjent videreut­danning som gir spesialisering for profesjoner.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er avgjørende redskaper for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Vanligvis uttrykkes grunnleggende ferdighete­ne som å kunne lese, regne, skrive, bruke digitale verktøy og kunne uttrykke seg muntlig. OECD anslår at rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter.

Ikke-formell opplæring

Kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltakelse, samt privattimer og fore­lesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.

Karriereveiledning

er en tje­neste som styrker den enkeltes evne og muligheter til å ta bevisste og velinformerte utdannings-, yrkes- og karrierevalg, og er et viktig virkemiddel for å møte samfunnets utfordringer. Karriereveiledning kan innebære ulike former for veiledning og aktiviteter både individuelt og i gruppe. Stadig flere vil i løpet av yrkeskarrieren ha behov for å skifte jobb eller karrierevei eller ha behov for påfyll av kompetanse.

Karrierekompetanse

refere­rer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Utvikling av karrierekompetanse skjer gjennom læringsprosesser kalt karrierelæring. Individer som har høy karrierekompetanse vil lettere takle omstilling, karriereskift og livslang læring.

Kompetanse

kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter og holdninger og hvordan disse brukes i samspill.

Kompetansepluss

er enn tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompe­tanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepolitikk

er den samle­de politikken for utvikling, mobilise­ring og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet. Oppgaver, ansvar og virkemidler fordelt på mange aktører, flere departementer, regionale og kommunale aktører, partene i arbeidslivet, enkeltbedrifter og virksomheter, frivilligheten og andre kompetansepolitiske aktører.

Kvalifikasjon

et formelt læ­ringsutbytte på et visst nivå, som er godkjent av en instans og som kan dokumenteres. Yrkeskvalifikasjon inkluderer yrkeserfaring, realkompe­tanse og formell utdanning.

Livslang læring

all læringsakti­vitet gjennom hele livet, som resul­terer i bedre kunnskap, ferdigheter, kompetanse og/eller kvalifikasjoner for hele spekteret av livssituasjoner (personlig, sosialt og/eller profesjo­nelt).

Omstilling

er et begrep som brukes til å beskrive en rekke typer endringer i arbeidslivet, og er brukt både som betegnelse på avgrense­de hendelser og mer kontinuerlige prosesser. Omstilling er ofte brukt identisk med nedbemanning og rasjonalisering, men begrepet kan inneholde både muligheter og trusler. Ulike typer omstilling i en virksomhet kan være omorganisering, nedbe­manning, fristilling/out-sourcing, konkurranseeksponering og fusjon.

Realkompetanse

er all den kom­petansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet som kommer i tillegg til den kompetansen man har dokumentert gjennom det formelle utdannings­systemet.

Realkompetansevurdering

I en slik skal det vurderes om den voksnes kompetanse er likever­dig med den kompetansen som oppnås gjennom formell utdanning. Realkompetansevurdering baseres blant annet på dokumentasjon av kompetanse som den voksne har fått gjennom erfaringer fra arbeid, kurs i regi av arbeidsplass eller studiefor­bund og/eller tidligere fullført eller avbrutt utdanning.

Uformell læring

er ikke-organisert læring som skjer gjennom det daglige arbeidet. En person kan sies å ha et læringsintensivt arbeid dersom hun opplever både høye krav til å lære seg nye ting i arbeidet, samtidig som hun har gode muligheter til å erverve nødvendig kunnskaper og ferdigheter på jobben.

Videreutdanning

opplæring eller studier som gir formell kompetanse.

Voksenopplæring

all organisert opplæring for voksne