Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi styrker Norges viktigste verdi.

1. juli 2021 blir Kompetanse Norge en del av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Vårt samfunnsoppdrag

Kompetanse Norge arbeider for å styrke befolkningens kompetanse og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi øker verdiskapingen ved å støtte kompetanseutvikling i arbeidslivet. Gjennom å styrke individets muligheter til å ta gode utdannings- og karrierevalg, lære hele livet og dokumentere sin egen kompetanse bidrar vi til utvikling, integrering og inkludering i samfunnet.

Våre roller

Kompetanse Norge er regjeringens kompetansepolitiske rådgiver. Vi utvikler, forvalter og samordner kompetansepolitiske virkemidler.

  • Vi gir kunnskapsbaserte råd om hvordan kompetansepolitikken bør utvikles og iverksettes.
  • Vi utreder, utvikler og prøver ut ulike virkemidler og tjenester.
  • Vi setter kompetansepolitikken ut i livet gjennom å forvalte økonomiske, pedagogiske og juridiske virkemidler.
  • Vi samordner aktører og sektorer og arbeider for å skape bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter utdanning og kompetanse. Våre virkemidler retter seg mot arbeidslivet, opplærings- og utdanningstilbydere og den enkelte. Vi samarbeider med andre offentlige aktører og partene i arbeidslivet for å nå felles målgrupper.

Virksomhetsstrategi 2021–2024 (pdf)

Kompetanse gir muligheter:

Mer om oss

Vi er organisert slik og her er vi som jobber i Kompetanse Norge.

Følgende sekretariat ligger hos oss:

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon hvor vi beskriver vi sentrale kompetansepolitiske virkemidler innen arbeids-, utdannings- og integreringsfeltet.

Vi arrangerte tre Kompetansefrokoster i 2020:

Først ut – sist inn, 8. desember 2020:
Først til å miste jobben – sist til å få den tilbake. Er det håp for voksne med svak grunnkompetanse? Med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret og direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.
Se opptaket fra kompetansefrokosten (Facebook).

Kompetanse som medisin, 15. oktober 2020:
Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og permitteringer som spesielt har rammet arbeidstakere med lav kompetanse. Forskning viser at mange av de som faller ut av arbeidslivet går over på helserelaterte ytelser, særlig ved omstillinger og endringer i økonomien. Er kompetanse medisinen som må til for å få flere tilbake til arbeidslivet?

Se opptak fra kompetansefrokost 15. oktober (Facebook)

Når krisen rammer, 12. juni 2020:
Over 400 000 mennesker er arbeidsledige eller permitterte, flertallet av dem har fått livet snudd opp ned nærmest over natten. Regjeringen har bevilget en kompetansepakke på flere hundre millioner kroner for å ruste folk for arbeidslivet etter at koronakrisen. Direktør Sveinung Skule inviterer statsråd Henrik Asheim til en prat om hva som blir viktig framover når vi skal ruste opp arbeidslivet for tiden etter krisen.
Se opptak fra kompetansefrokost 12. juni (Facebook).

Følg med på kurs og konferansesidene for kommende kompetansefrokoster.

Lærebedrift

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Logo for lærlingordningen