Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norges visjon er «Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv».

Vi jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. Vi samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken.

Norsk velferd bestemmes av hvor god kompetanse vi har og hvordan vi klarer å utnytte den. Samfunnets evne til å inkludere mennesker med ulik kompetanse blir stadig viktigere for produktivitet i arbeidslivet. Norge må takle kontinuerlig omstilling uten at det blir større ulikheter mellom oss som bor her. Det fordrer en ytterligere satsing på kompetanse, slik at flere kommer i jobb og at virksomhetene får kompetansen de trenger.

For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanse Norge er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Vi er organisert slik og her er vi som jobber i Kompetanse Norge.

Følgende sekretariat ligger hos oss:

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon hvor vi beskriver vi sentrale kompetansepolitiske virkemidler innen arbeids-, utdannings- og integreringsfeltet.

Vi må ta i bruk kompetansen

Ifølge OECD lykkes ikke Norge med å ta i bruk befolkningens kompetanse på en effektiv måte. Mange som faller utenfor arbeidslivet har lav kompetanse, eller de får ikke brukt kompetansen de har, fordi arbeidslivet ikke etterspør den. Det er et alvorlig problem.

Den samlede kompetansen i Norge påvirkes også av innvandring. Mange innvandrere jobber i yrker med lave kompetansekrav. Slike jobber blir det færre av. Studier viser at en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tjue årene, og at lavlønns- og lavkompetanseyrker er mest utsatt.

Flyktninger har en betydelige lavere sysselsettingsgrad enn øvrig befolkning og andre innvandrere. Å satse på effektiv utdanning og kvalifisering er en nøkkelfaktor for å øke andelen som jobber. I tillegg må vi sørge for at innvandrere med høyere utdanning får brukt utdanningen i Norge. For å få til det trengs god norskopplæring, tilbud om annen opplæring og realkompetansevurdering og karriereveiledning.

Livslang læring er nøkkelen til å redusere utenforskap og bidra til en produktiv norsk arbeidsstyrke. Med livslang læring mener vi alle tiltak som bidrar til å øke kompetansen gjennom voksenlivet – etter- og videreutdanning, norskopplæring og annen grunnleggende kvalifisering, karriereveiledning og realkompetansevurdering og opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten.

Vi må ha gode ordninger for voksnes læring

Kompetansekravene i de fleste bransjer øker, som følge av teknologisk utvikling og internasjonal konkurranse. Voksne må ha reelle muligheter til å ta opplæring gjennom livsløpet. Derfor trenger vi ulike ordninger for kompetanseheving.

Gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss kan virksomheter få støtte til å kurse ansatte som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge forvalter denne ordningen.

Kompetanse Norge har ansvar for Kompetanseløftet, som skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet. I Kompetanseløftet er det utviklet nye læreplaner for voksne på nivået under videregående, såkalt forberedende voksenopplæring. Læreplanene skal gjøre det mulig å gjennomføre opplæringen ved å ta moduler som gir dokumentert kompetanse. Kompetanse Norge utvikler også kartleggingsverktøy og e-læringstilbud som skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

Innvandreres vei til jobb og utdanning må bli kortere, og gode norskferdigheter er en nøkkel til deltakelse i arbeidslivet. Norskopplæringen følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommunene skal tilby opplæring til personer som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Norskopplæringen avsluttes med Norskprøven.

Kompetanse Norge har ansvar for den offentlige læreplanen og innholdet i prøvene i norsk og samfunnskunnskap.

Vi er også en pådriver for at arbeidsgivere skal ha riktig forståelse av nivåene i norskprøven, for å unngå at søkere blir utestengt på grunn av unødig høye språkkrav. Kommunene har ansvar for gjennomføring av prøvene.

Vi må sørge for kvalitet i all opplæring

For å sikre at vi klarer å produsere den kompetansen norske virksomheter til enhver tid trenger, må opplæringstilbudene være tilpasset voksne og holde høy kvalitet. Kompetanse Norge skal bidra til dette.

Kompetanse Norge er en pådriver for et fleksibelt og attraktivt etter- og videre-utdanningstilbud for lærere som underviser voksne.

Vi setter kvalitetsstandarder for opplæring av voksne, og vi bidrar til at det utvikles gode læremidler og metoder. Vi jobber for økt kvalitet i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og for å bedre prøveresultatene.

Vi jobber for at opplæringen av voksne i større grad kobles til arbeidslivet, slik at den i større grad oppleves som relevant for et yrke eller en arbeidssituasjon. Kompetanse Norge er en pådriver for å få kommunene til å kombinere opplæringen av voksne med praksis i arbeidslivet.

Vi må styrke karriereveiledningen

Hele befolkningen bør ha et godt karriereveiledningstilbud. Karriereveiledning kan bidra til at den enkelte får oversikt over mulighetene i arbeidsmarkedet og hjelp til å avklare hvilken kompetanse man trenger for å kunne gripe mulighetene.

Kompetanse Norge jobber for et helhetlig karriereveiledningstilbud i alle fylker, med de offentlige karrieresentrene som fundament. Vi jobber for å få på plass en digital veiledningstjeneste der folk kan møte profesjonelle karriereveiledere.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning kan også bidra til at flyktninger raskere får tatt i bruk den kompetansen og arbeidserfaringen de har. Kompetanse Norge jobber med å utvide karriereveiledningstilbudet til dem som bor i asylmottak og andre innvandrere.

Vi må ha mer kunnskap

Vi vet for lite om hvordan tiltak i kompetansepolitikken virker.

  • Hva gir gode resultater?
  • Hva bør vi gjøre annerledes?

Kompetanse Norge skal skape forståelse for betydningen av livslang læring hos beslutningstakere, samarbeidspartnere og i offentligheten. Gjennom bredt analysearbeid jobber vi for å synliggjøre utfordringer og resultater av tiltak i kompetansepolitikken. Vi er også sekretariat for Kompetansebehovsutvalget, som i tre år fra 2017 skal utrede kompetansebehov i Norge. Resultatene av det arbeidet blir viktige for videre utforming av kompetansepolitikken.

Vi må realisere Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

Våren 2017 ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi vedtatt. Regjeringen initierte den for å styrke samarbeidet mellom ulike sektorer i kompetansepolitikken. Strategien er en forpliktende avtale mellom staten, partene i arbeidslivet, frivilligheten og Sametinget. Strategien fastsetter mål og retning for arbeidet med kompetansepolitikk fra 2017 til 2021 og har tre hovedinnsatsområder:

  1. Gode valg for den enkelte og for samfunnet
  2. Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse
  3. Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Kompetanse Norge er en pådriver for at strategipartnerne skal nå målene.

Om Norge lykkes med kompetansepolitikken, sikrer vi et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst og grunnlaget for vår felles velferd.

Artikkelbilde

Sentrale begreper i kompetansepolitikken

Hva betyr Kompetansepolitikk? Hva er Kompetanse? Vi har listet opp sentrale begreper i kompetansepolitikken.

Lærebedrift

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Logo for lærlingordningen