Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norges visjon: Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv.

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Det legger grunnlaget for et produktivt arbeidsliv og for velferdsstaten. Kompetanse Norge er opprettet for å samordne, styrke og videreutvikle kompetansepolitikken slik at dette oppnås.

For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanse Norge er en virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kompetanse Norge er sekretariat for arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Analyse

Vi gjennomfører undersøkelser, utredninger, analyser og evalueringer. Vi analyserer data fra offentlige registre og dokumenterer behov og effekter av tiltak og metoder, for enkeltindivider og samfunn. I statistikkbanken vår finner du tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted. Se statistikk og analyse.

Tilskudd

Vi forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler og andre organisasjoner. Vi forvalter tilskuddsordningen Kompetansepluss. Se oversikt over alle tilskudd.

Norsk og samfunnskunnskap

Vi følger opp læreplanen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og jobber for at opplæringen skal være arbeidsrettet. Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere er en viktig del av vårt ansvar. Vi har ansvar for norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.

Vi gir også råd til arbeidsgivere om norskkrav i arbeidslivet og utvikler ressurser til norsktrening for frivilligheten.

Grunnleggende ferdigheter

Vi utvikler og formidler metoder for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne, og skal også utvikle et nytt kartleggingsverktøy og et nettbasert opplæringstilbud tilpasset voksnes behov. Vi arbeider med etter- og videreutdanningstilbud for lærere og ledere i voksenopplæringen.

Yrkesrettet opplæring

Vi har prøvd ut modeller for alternative veier til fagbrev for voksne. Se Fagbrev på jobb.

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd.

Karriereveiledning

Vi arbeider for å fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne, og å styrke kvaliteten i karriereveiledningsarbeidet. Vi arbeider med tiltak for å bidra til at flere tar etter- og videreutdanning.

Realkompetanse

Vi jobber for å utvikle et helhetlig tilbud innen realkompetansevurdering.

Internasjonalt samarbeid

Kompetanse Norge deltar i EU-kommisjonens arbeid med kompetansepolitikk. Vi koordinerer og deltar i europeiske nettverk på feltene basisferdigheter, realkompetanse, integreringsarbeid og karriereveiledning. Se oversikt over internasjonalt samarbeid.

Kompetanse Norge er sekretariat for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL).

Lærebedrift

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Logo for lærlingordningen