Vil ha lokale rutiner til arbeidet mot negativ sosial kontroll

Voksenopplæringssentre skal lage rutiner som skal forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Tvang og negativ sosial kontroll

Kompetanse Norge har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet  laget retningslinjer for voksenopplæringen om informasjon og varsling mellom etater i saker som gjelder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Bruk av dette verktøyet vil legge til rette for et mer systematisk arbeid på dette feltet. Målet er at det enkelte voksenopplæringssenter skal lage egne rutinebeskrivelser som er tilpasset lokale forhold, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

De nye retningslinjene legger vekt på viktigheten av å tydeliggjøre roller og ansvar hos de ansatte i voksenopplæringen. Samtidig understrekes betydningen av kompetanseheving til personalet knyttet til oppfølging av personer som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, eller som står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Definisjoner av sentrale begreper, aktuelle lovbestemmelser og tematisering av avvergingsplikt, oppmerksomhetsplikt og informasjonsplikt som ansatte er bundet av, utgjør sentrale deler av retningslinjene.

– Retningslinjene inneholder også tips til arbeidet med rutinebeskrivelsene, samt kontaktinformasjon til, blant annet aktuelle kompetansemiljøer og hjelpetilbud, sier Skule.

Kompetanse Norge oppfordrer alle kommunale voksenopplæringer til å utvikle egne rutinebeskrivelser på bakgrunn av disse retningslinjene. Retningslinjen er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.