Nå kan det søkes om TUKI-midler for 2021

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst tilskudd til utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak (TUKI) for 2021. Ordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

To hender holder en mobil som viser et ansikt og i bakgrunnen er det mange små bilder av andre mennesker. Foto.

En prioritert målgruppe for integreringstiltakene skal være nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven. Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner. Alle kommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte.

For 2021 er det definert seks satsingsområder for prosjektene som får tilskudd. De har ulike krav og målgrupper. Se mer på IMDis nettsider: Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Norskopplæring

Satsingsområde 3 er ment for norskopplæringen, og gjelder utprøving av arbeidsmåter i opplæringen. Det er en forutsetning at man prøver ut måter å arbeide på i opplæring som gjennomføres både som klasseromsundervisning og som nettundervisning (blended learning).

Disse temaene prioriteres i 2021:

  • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen – bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi.
  • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen.

De som planlegger å søke, kan delta på søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger hos IMDi. Konferansen arrangeres 20. januar 2021 klokka 10:00–12:20.

Søknadsfristen for TUKI-midler for 2021 er 9. februar 2021.