Status om læreplan og prøve i norsk på nivå C1

Vi er godt i gang med å utvikle prøve i norsk på nivå C1 og læreplan i norsk for voksne innvandrere for nivå C1.

To kvinner sitter i et klasserom, hvor den ene ser ut til å forklare noe til lærer
Foto: Terje Heiestad for Kompetanse Norge.

Om prøven for nivå C1

Prøven vil bli delt inn i to delprøver:

  • delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

Delprøvene vil være separate og kandidatene kan velge å ta én eller begge delprøver. Prøven vil foreligge på begge målformer.

Prøven på nivå C1 tar utgangspunkt i læreplanen for nivå C1, og de fire overordnede kategoriene for kommunikasjon som presenteres der: resepsjon, produksjon, samhandling og mediering.

Disse fire kategoriene markerer en progresjon i vanskegrad, og prøven på nivå C1 vil vektlegge oppgaver som måler resepsjon, produksjon og mediering. I begge delprøvene vil det være oppgaver som måler produksjon.

I tillegg vil begge delprøvene inneholde oppgaver som måler ulike ferdigheter sammen. Kandidatene må da bruke både reseptive (lesing eller lytting) og produktive (snakking eller skriving) ferdigheter for å videreformidle (mediering).

Om læreplan for nivå C1

Forslaget til læreplan for nivå C1 ble sendt på høring 20.12.2018 med høringsfrist 20.03.2019.

Kompetanse Norge mottok svar fra 22 høringsinstanser. Høringsnotatet og høringssvarene er publisert på våre nettsider. Som følge av innspill i høringsrunden er det gjort en del justeringer av forslaget som ble sendt på høring.

Hva skjer videre

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når prøven vil bli lansert, men det vil bli gitt informasjon om nivået, prøven og læreplan i god tid før første avvikling. Læreplanen er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet