Nye rammer skal heve kvaliteten

«Keep it simple!» var rådet fra ekspert Deirdre Hughes da Nasjonalt forum for karriereveiledning denne måneden startet utviklingen av et rammeverk som skal løfte norsk karriereveiledning.

Deidre Hughes og Ingjerd Espolin Gaarder avbildet i en ramme
Vil skape rammer for kvalitet! Fra venstre: Doktor Deidre Hughes fra Universitetet i Warwick, England og Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge. (Foto: Marianne Wennesland)

Målet med det nasjonale kvalitetsrammeverket er å gi alle innbyggere i landet et likeverdig karriereveiledningstilbud. Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å lede utviklingen, som en del av oppfølgingen av NOU 2016:7.

Kvalitetsrammeverket skal være tverrsektorielt, og blant annet definere kvalitetskriterier for tjenestene og kompetansestandarder for karriereveilederne. Statlige virksomheter med karriereveiledningsoppgaver, kommunesektoren og andre relevante aktører skal delta i utviklingen. I tillegg skal Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet fungere som referansegruppe for arbeidet.

Internasjonalt samarbeid

– Vi ville starte prosjektet med å lære av andre land som har kommet lengre i utviklingen enn oss. På oppstartsmøtet med Nasjonalt forum for karriereveiledning hadde vi derfor med oss dr. Deirdre Hughes fra Universitetet i Warwick. Hun har bred erfaring med utvikling av helhetlige systemer og kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Europa, sier Anders Fremming Anderssen, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Britiske Hughes delte internasjonale eksempler, kom med anbefalinger for oppbyggingen av rammeverket og pekte på problemstillinger som må vurderes i utviklingen: Skal rammene være veiledende eller forpliktende? Hvilket utbytte skal brukerne ha av karriereveiledningen? Hvordan sikrer man tilpasning til lokale forhold?

Klargjør for fremtidens arbeidsmarked

– Vi vil bygge gode, livslange karriereveiledningstjenester slik at befolkningen kan være fleksible og tilpasningsdyktige i det fremtidige arbeidsmarkedet. Tilbudet skal bidra til å hjelpe mennesker med å utforske muligheter og få en bredere horisont, sier Fremming Anderssen.

Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen Innlandet, som presenterte på møtet, mener Norge har mange av de nødvendige ingrediensene for å bygge et helhetlig system med høy kvalitet:

– Vi har faget utdanningsvalg, høyskoleutdanninger innen karriereveiledning og etiske retningslinjer. En hovedutfordring er imidlertid at det i for liten grad har vært fokus på sammenhengen mellom sektorers tilbud så langt, sier han.

Hagaseth Haug avsluttet sitt innlegg med en oppfordring om å lytte til menneskene som skal benytte seg av karriereveiledningen når vi rammene for den.

Bred forankring og rom for innovasjon

Kompetanse Norge legger nå planer for arbeidet med rammeverket. Bred involvering av mange aktører gjør at utviklingen vil ta noe tid, samtidig som vi er opptatt av at dette ikke skal ta år og dag. Det kan være aktuelt med faser, der ulike deler utvikles hver for seg og til dels parallelt.

– Vi er opptatt av at rammeverket skal være forankret i alle sektorer og skape rom for utvikling og innovasjon i karriereveiledningen fremfor byråkrati, sier Fremming Anderssen.