Nærmere 50 millioner er fordelt til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyste ut inntil 50 millioner kroner til  utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.

Kvinne og mann står sammen foran en PC-skjerm, men ser på et nettbrett

Vi mottok 137 søknader innen fristen 15. mai. Det ble søkt om til sammen 86 millioner kroner. Kompetanse Norge og Diku har vedtatt at i alt 99 søknader får tilsagn om midler.

Mer penger til nettbaserte tilbud

Regjeringen gir 50 nye millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Søknadsfristen er 5. juni klokka 12:00 og 15. juni klokka 12:00. Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi nettbaserte tilbud til ledige og permitterte.

Søkerne bør redegjøre for hvordan tilbudet møter en konkret etterspørsel og ha en plan for å rekruttere deltakere. Utlysningen gjelder tilbud på videregående skoles nivå, høyere yrkesfaglig nivå og universitets- og høyskolenivå.

Se utlysningen med søknadsfrist 5. juni og 15. juni