Mobiliserer for kompetanseheving i distriktskommuner

Ordningen Kompetansepilotene skal bidra til å bedre tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft i Distrikts-Norge. Alle fylkeskommuner, med unntak av Oslo, omfattes av ordningen.

Et klasserom full av voksne mennesker som ser mot en skjerm

Store deler av næringslivet oppgir at de strever med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Arbeidstakere i små virksomheter i distriktene har i mindre grad enn større virksomheter tid og ressurser til å finne relevante opplæringstilbud. Ordningen Kompetansepilotene skal identifisere kompetansebehovene og legge til rette for at de små virksomheter i distriktene får tilgang på den kompetansen de trenger. Pilotene skal bidra til at kompetansetilbudene svarer til behovet.

– God og riktig kompetanse er et av de viktigste virkemidlene Norge har for å lykkes med vekst og omstilling. Dette tiltaket skal legge til rette for at de små bedriftene i distriktene blir bedre rustet for de utfordringer som vil komme i framtiden, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Arbeidstakere i små virksomheter i distriktene har i mindre grad enn større virksomheter tid og ressurser til å finne relevante tilbud. Kompetansepilotene skal mobilisere ansatte til å ta etter- og videreutdanning.

– Meningen er å koble etterspørrer- og tilbydersiden, slik at kompetansen som tilbys kan bli mer spisset mot behovene i regionene, sier Skule.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å forvalte tilskuddet på 50 millioner kroner over tre år, samt å støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk. Kompetanse Norge skal også legge til rette for at fylkeskommunene kan møtes og dele erfaringer og idéer gjennom hele prosjektperioden.

Ordningen med kompetansepiloter skal evalueres og følges av forskere gjennom de tre årene prosjektet varer.