Forslag til endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap

Forslag til endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, og endring i statsborgersforskriften er sendt på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet. Høringsfristen er fredag 3. mars 2017.

Forsiden av Stortinget med løven i forgrunn

Forslaget gjelder i hovedsak endringer i bestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Departementet sender også på høring forslag om en endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

Høringen finner dere på departementets sider.

Høringsbrevet er sendt alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, departementer, direktorater og en rekke organisasjoner. Vox er en av høringsinstansene.

Høringsfristen er fredag 3. mars 2017.