Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Hva er Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå?

Hvem passer prøven for?

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå er en prøve på et svært høyt nivå. Prøven inneholder kun oppgaver som måler på C1-nivået, og du får enten C1 eller Ikke bestått på prøven.

Vi anbefaler at du snakker med en lærer som kjenner de høyeste nivåene godt, for å finne det riktige prøvenivået for deg.

Du kan også ta en veiledningstest, som gir en anbefaling om prøvenivå

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå har to delprøver:

Illustrasjon av en kvinne foran en pc med hodetelefoner på

 • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling:
  Varighet på 2.5 timer.
Illustrasjon av en kvinne og en mann som snakker sammen
 • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon
  Varighet: 30 minutters forberedelsestid, og 15–20 minutter eksaminasjonstid.

 

Prøven inneholder bare oppgaver som måler på nivå C1.

I begge delprøvene er det noen oppgaver som måler flere ferdigheter samtidig.

Om delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling

Delprøven har to oppgaver, og du tar hele prøven på pc.

I oppgave 1 får du høre en lengre samtale mellom en mann og en kvinne. Du får høre samtalen to ganger, og du velger selv når du vil begynne å høre på samtalen.

Etter at du har hørt samtalen én gang, vil det være en pause på ett minutt, før du får høre samtalen en gang til. Du skal skrive en oppsummering av innholdet i samtalen, slik at en som ikke har hørt samtalen, kan få et klart inntrykk av hva personene mener. Du skal skrive en sammenhengende tekst (ikke punkter). Du skal ikke skrive mer enn 350 ord.

Oppgave 2 er en ren skriftlig oppgave. Du får velge mellom to ulike oppgaver. Du får presentert en problemstilling i oppgavene. Du skal i ditt skriftlige svar presentere saken kort, ta stilling til spørsmålet og argumentere for ditt syn. Du skal skrive mellom 300 og 400 ord.

Du har til sammen to og en halv time på å gjøre oppgavene. Husk å lese informasjonen og instruksjonen til oppgavene nøye. Her vil du finne mer informasjon om hvordan du skal løse oppgavene.

Du kan

Om delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

I den første delen skal du lese tre tekster på pc eller papir og forberede svar på to av de tre oppgavene du skal snakke om når du kommer inn til eksaminator.

Du har 30 minutter til sammen på å lese og forberede deg. Husk å lese informasjonen og instruksjonen til oppgavene nøye. Her vil du finne mer informasjon om hvordan du skal løse oppgavene. Du kan notere på et ark du får utdelt av prøveleder, når du skal forberede svar på oppgavene.

Oppgave 1: Du skal lese tekst 1 og forberede deg på å oppsummere teksten muntlig. Oppsummeringen skal ta omtrent 5 minutter.

Oppgave 2: Du skal lese tekst 2 og 3 og forberede en kort presentasjon av synspunktene som kommer frem i disse tekstene. Du skal deretter kunne si hvem du er mest enig med, og argumentere for ditt syn. Du kan snakke i omtrent 5 minutter.

Den andre delen av prøven er den muntlige eksaminasjonen.

Etter at du har lest tekstene og forberedt svar på oppgavene, blir du kalt inn til en eksaminator (prøveleder). Der skal du presentere svarene du har forberedt på de to første oppgavene. Du kan bruke tekstene og notatarket ditt når du presenterer svarene dine, men husk at det skal være en muntlig presentasjon, og ikke en opplesing.

Oppgave 3: Etter at du har svart på oppgave 1 og 2, vil du få en tredje oppgave av eksaminator. Dette er en ren muntlig oppgave. Her får du høre en påstand, som du skal si om du er enig eller uenig i, og argumentere for ditt syn.

Du tar prøven alene og ikke sammen med en annen kandidat. Det er ingen sensor til stede på den muntlige prøven. Eksaminator gjør lydopptak av eksaminasjonen og Kompetanse Norges faste sensorer hører på lydopptaket i ettertid og vurderer prøven din.

Du kan:

Illustrasjon som viser nivåene fra A1 til C1 som trappetrinn

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå skal måle det nest høyeste nivået på skalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk. Skalaen har seks trinn, hvor A1 og A2 hører innunder det som regnes som basisnivå, B1 og B2 kalles selvstendige nivå, og C1 og C2 utgjør det som kalles avansert nivå.

Illustrasjon som viser det europiske rammeverket for språk

Figur hentet fra «Det felles europeiske rammeverk for språk: læring, undervisning, vurdering». Utdanningsdirektoratet, 2011. 

Hvert enkelt nivå har i tillegg fått en «merkelapp» som skal beskrive nivået. C1 har fått merkelappen «Effektiv språkbruk» og beskrives som «et avansert kompetansenivå som kreves for mer komplekse studieoppgaver og arbeid».

C1 – et svært høyt språknivå

Det er B2, nivået under C1, som kreves for opptak til høyere studier. På B2-nivået har du oppnådd en ny grad av språklig bevissthet og en bedre oversikt over egen språklæring og egne feil. Du er i stand til å oppklare misforståelser, omformulere deg og planlegge hva som skal sies og hvordan. Du kan hevde deg godt i sosial omgang og argumentere effektivt for ditt syn.

Med andre ord er B2-nivået et høyt nivå, og over dette igjen, finner vi altså C1. C1 er likevel ikke et nivå hvor du behersker språket fullt ut. Det vil fremdeles forekomme enkelte glipp i språket, men det er et så høyt nivå at du kan bruke språket uanstrengt og effektivt i de fleste situasjoner. Du kan uttrykke deg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at du leter etter uttrykksmåter, og du kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål.

Hva kan du gjøre på C1-nivået?

På C1-nivå kan du forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Du kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører. På C1 kan du også bruke språket muntlig og skriftlig til kognitivt krevende oppgaver som å bearbeide, sammenfatte og videreformidle informasjon på en presis og hensiktsmessig måte.

Prøven måler språkferdigheter på nivå C1. Den inneholder ikke oppgaver på andre nivåer, og det er derfor ikke mulig å få B2 eller et annet, lavere nivå på prøven – du får enten C1 eller Ikke bestått på prøven.

C1 er et svært høyt nivå. Det er ikke slik at alle som lærer et språk, vil klare å nå de høyeste nivåene. Innholdet i C1-prøven er basert på aktiviteter og språkhandlinger som er framtredende innenfor akademia og andre arenaer med svært høye krav til språkferdigheter. Dermed er det er også slik at oppgavene i prøven på C1 er komplekse og kognitivt krevende.

Noen av oppgavene måler bare skriving eller bare muntlig kommunikasjon, mens andre oppgaver måler flere ting samtidig. Da må du bruke reseptive ferdigheter (lesing eller lytting) sammen med produktive ferdigheter (snakking eller skriving) for å videreformidle noe. Dette setter høye krav til både språkferdigheter og konsentrasjon. I tillegg er det slik at C1-prøven har få, men omfattende oppgaver.

Vil du vite hvordan prøvene vurderes, se vurderingsskjema her:

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå måler bare C1-nivået, og dersom du ikke klarer oppgavene på prøven, får du ikke noe resultat.

Det er ingen god opplevelse å ta en prøve som er for vanskelig, og vi anbefaler at du snakker med en lærer som kjenner de høyeste nivåene godt, for å veilede deg om hvilket prøvenivå som er det rette for deg.

Du kan også ta en veiledningstest, som gir en anbefaling om prøvenivå
Midlertidig teknisk feil: Resultatet i veiledningstesten vil bli feil dersom du sletter bokstaver i lukene uten å fylle inn på nytt.

 

Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter. 

Du kan justere lyd på høretelefonene og skriftstørrelse i prøven på datamaskinen du bruker på prøvestedet. Dette trenger du ikke å søke om på forhånd. Du kan øve på prøvene for å finne ut hvordan dette virker på forhånd.

På delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon kan du få utskrift av lesetekstene på papir. 

Ser eller hører du dårlig, må du søke til prøvestedet ditt om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller hørselshemmede. 

Har du dysleksi, talevansker eller traumeproblematikk, kan du også ha rett til tilrettelegging av prøven. 

Du må kontakte prøvestedet ditt raskest mulig, men senest tre dager etter at du meldte deg på prøven. 

Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Dette legger du ved søknaden om tilrettelegging. 

Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. Prøven kan tilpasses eller tilrettelegges på ulike måter.

Juks

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være

 • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
 •  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
 • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
 • bruk av falsk legitimasjon
 • bruk av ordbok eller medbrakte notater
 • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Juks, eller forsøk på juks kan gjøre at

 • du må gå fra lokalet
 • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden. Dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve
 • du kan måtte vente ett år før du kan ta prøven på nytt
 • du må betale for prøven neste gang du tar prøven

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling vil bli loggført.

Vi kan finne ut at du jukser under prøven, etter prøven eller når vi retter prøven du har tatt.

Hvis du blir tatt for å jukse, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat/kopiering

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt.

Plagiat er når du har brukt hele eller deler av andre sine tekster, for eksempel hentet fra internett, lærebøker eller fra medelever og du leverer teksten som ditt eget arbeid. Dette gjelder også om du har lært deg tekst utenat og bruker det i prøven din.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Vil du lese mer om reglene for prøvegjennomføringen?

Her kan du finne prøvereglementet som prøvestedene må forholde seg til i forbindelse med prøvegjennomføringen:

Reglement for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven (pdf) (A1–C1)