Vitnemål

Nasjonalt Fagskoleråd har laget forslag til en mal for dokumentasjon av fullført fagskoleutdanning.

Eksempel

Nasjonalt Fagskoleråd har fått tilgang til et eksempel på vitnemål for fullført fagskoleutdanning.

Eksemplet er utarbeidet etter NOKUTs krav og kvalitetssikret av NOKUT.

Her er et eksempel på vitnemål (pdf).

Sekretariatet har i tillegg utarbeidet en vitnemålsmal. Også den er kvalitetssikret av NOKUT.

Fagskolene kan bruke den som grunnlag for å lage egne vitnemål. Ved tilpasning skal den informasjonen som ligger i malen, være med.

Malen er publisert som pdf. Fagskolene kan få en Word-versjon ved å henvende seg til Sekretariatet for Nasjonal fagskoleråd på e-post: fagskoleradet@kompetansenorge.no

Mal for vitnemål (pdf)

Forside

Forsidene på vitnemål for fagskoleutdanning bør være så ensartet som mulig.
Tilbyders identitet kan skapes gjennom bruk av egen logo og design.

Innhold

Ifølge NOKUTS Veiledning til fagskoletilsynsforskriften (§ 3-1 Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning) skal vitnemålet dokumentere:

  • det overordnede læringsutbyttet (formulert i kulepunkter)
  • emner og eventuell praksis
  • NKR-nivå og kvalifikasjonen som oppnås (fagskole 1 eller fagskole 2)
  • karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» / «ikke bestått»)
  • antall fagskolepoeng
  • avsluttende vurdering/eksamenskarakter

Diploma Supplement (vitnemålstillegg på engelsk) gjelder bare for høyere utdanning og skal ikke legges ved søknaden.

Studenter som ikke har avsluttet utdanningen, skal på anmodning gis karakterutskrift for de emner han eller hun har bestått.

Vitnemålet bør videre ha

  • navn og adresse til fagskolen
  • rom for å påføre fødselsnummer
  • NUS-kode (Norsk standard for utdanningsgruppering)
  • henvisning til Lov om fagskoleutdanning

Den enkelte tilbyder kan i tillegg gi ytterligere informasjon på vitnemålet eller som vedlegg.

Diverse