Utlysning av midler til kvalitetsutvikling

Som oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) «Fagfolk for fremtiden» lyser Kunnskapsdepartementet ut midler til kvalitetsutvikling i fagskolene.

Midlene skal deles ut til prosjekter og tiltak som bidrar til bruk av teknologi for læring i utdanningen. Tilskuddet kan også benyttes til å gjøre engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen. Aktivitetene og investeringene må gjennomføres i løpet av 2017.

Samlet ramme for tilskuddet er på 35 millioner kroner.

Informasjon om tilskuddet er sendt til fagskolene. Det er Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Norgesuniversitetet som håndterer søknadene. Søknadsfristen er 12. mai 2017.