Høring om nytt mandat for nasjonale fagråd

Nasjonalt fagskoleråd har sendt ut på høring forslag til mandat for nye nasjonale fagråd. Høringsfristen er 1. september 2018.

Nasjonalt fagskoleråd har det siste året jobbet med fremtidig organisering av fagskolesektoren på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Høsten 2017 arrangerte rådet to workshoper med en samlet sektor for å samle innspill til hvordan sektoren skal rustes for fremtiden, i tråd med endringer som ble varslet fra Kunnskapsdepartementet i Stortingsmelding 9. (2016–2017) samt lov om høyere yrkesfaglig utdanning som ble vedtatt våren 2018.