Høringer

Oversikt over saker hvor Nasjonalt fagskoleråd har gitt høringsuttalelser:

Svar på høring om forslag om endringer i UH-loven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø (pdf) – oktober 2018

Skriftlig innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité vedrørende statsbudsjett 2019 og styrking av Nasjonalt fagskoleråd (pdf) – oktober 2018

Svar på høring om forslag til ny forskrift om godskriving og fritak etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 (pdf) – oktober 2018

Svar på høring om forskrift om opptak til høyere utdanning foropptaksåret 2019-2020 (pdf) – september 2018

Svar på høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, forskriftfesting gradsbetegnelser (pdf) – september 2018

Skriftlig innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité om lovfesting av fagskoler som høyere yrkesfaglig utdanning (pdf) – april 2018

Uttalelse fra Nasjonalt fagskoleråd vedrørende ny finansieringsordning (pdf) – mars 2018

Høring – endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata (pdf) – november 2017

Svar på høring om ny fagskolelov (pdf) - september 2017

Svar på høring om forslag om endringar i opptaksforsrifta (pdf) – september 2017

Svar på høring om forslag om nasjonale retningslinjer for PPU-Y (pdf) – september 2017

Høringsinnspill til KUF-komiteen om «Fagfolk for fremtiden» (pdf) – januar 2017

Svar på høring om forslag om ny forskrift om nasjonal vitnemåls- og karakterportal (pdf) – desember 2016

Svar på høring av forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning; nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest (pdf) – november 2016

Svar på høring om forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (pdf) – oktober 2016 

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling – oktober 2016 

Svar på høring om kunnskapssektoren sett utenfra – januar 2016

Høring om Karriereveiledning i en digital verden – januar 2016

Innspill til ekspertutvalget for karriereveiledning – januar 2016

Innspill til stortingsmeldingen om livslang læring – mai 2015

Høringssvar til forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Høringssvar i forbindelse med Fagskoleutvalgets innstilling, NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg.

Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Fagskoletilsynsforskriften på høring i 2013.