Nasjonal kompetansestrategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) ble underskrevet av Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene februar 2017. Vi har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å belyse spørsmål fra strategien som del av oppfølgingen.

Hvite ikoner i røde bokser formet som deler av et hjul

Fredag 3. februar 2017 signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Hva skal til for å få et bedre fungerende marked for etter- og videreutdanning?

Kompetanse Norge fikk høsten 2017 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lede et arbeid som skulle resultere i konkrete anbefalinger om hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet kan støtte og bidra til et mer velfungerende marked for etter- og videreutdanning. Oppdraget var en oppfølging av Nasjonal Kompetansepolitisk strategi. Kompetanse Norge leverte sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2018, og de ble diskutert i Kompetansepolitisk råd 20. mars 2018.

Formålet med arbeidet har vært å belyse følgende spørsmål:

 • Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og de relevante partene i arbeidslivet legge til rette for at bedrifter investerer mer i etter- og videreutdanning?
 • Hvilken rolle spiller partssamarbeidet for investering i etter- og videreutdanning?
 • Hvordan kan nasjonale og regionale myndighetene, de relevante partene i arbeidslivet, offentlige virkemiddelaktører og utdanningsinstitusjoner bidra til å utvikle nye samarbeidsformer og styrke samarbeidet mellom klynger og øvrig næringsliv, og fag- og yrkesopplæring, studieforbund, fagskoler, universiteter og høyskoler for utvikling av gode etter- og videreutdanningstilbud?

Kompetanse Norge har samarbeidet med Innovasjon Norge i dette arbeidet. Kompetanse Norge avgrenset oppdraget til å omhandle kompetansehevende tiltak i arbeidslivet.

Oppdraget har resultert i tre dokumenter. Et notat som presenterer anbefalingene og to dokumenter som utgjør kunnskapsgrunnlaget. De er basert på forskning, erfaringer og annen kunnskap om hvordan markedet for etter- og videreutdanning fungerer i dag, og hva som skal til for å få markedet til få fungere bedre.

Idéverksteder

For å fange opp ideer og innspill fra alle aktører, arrangerte Kompetanse Norge høsten 2017 tre idéverksteder. Representanter fra partene i arbeidslivet, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, opplærings- og utdanningsinstitusjoner, klynger, øvrig næringsliv og andre aktører deltok på idéverkstedene.

2. november: Idéverksted i Bodø

Program for Bodø, 2. november (pdf)

Presentasjoner:


8. november: Idéverksted i Oslo

Program for Oslo, 8. november (pdf)

Presentasjoner:

 


16. november: Idéverksted i Ålesund

Program for Ålesund, 16. november (pdf)

Presentasjoner:

For mer informasjon kontakt randi.husemoen@kompetansenorge.no

 

Om partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på digital kompetanse

Teknologiske endringer fører til store endringer i arbeidslivet. Det blir viktigere enn tidligere at hele arbeidsstyrken er utstyrt med digital kompetanse slik at de kan ta i bruk ny teknologi i arbeidet og for å tilegne seg ny kompetanse. Et av tiltakene i nasjonal kompetansepolitisk strategi er å styrke den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken. Digital kompetanse er i denne sammenhengen bredt definert, fra grunnleggende digitale ferdigheter til avansert teknologisk kompetanse.

På denne bakgrunn er det etablert en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet for å se på digital kompetanse. Formålet med arbeidsgruppen er å identifisere behov for kompetanseutvikling som følger av digitalisering og identifisere tiltak som kan bidra til å realisere punktet i strategien om digital kompetanse. Arbeidsgruppen består av representanter for LO, NHO, Unio; KS, YS, Spekter og Akademikerne. Kompetanse Norge har sekretariatsrollen.

Gruppen avgrenser sitt arbeid til digital kompetanse i arbeidslivet, og vil ikke ha fokus på utenforskapsgruppas kompetansebehov for å komme inn i arbeidslivet. Gruppen vil legge til grunn en bred definisjon av etter- og videreutdanning (EVU) som formell videreutdanning og ikke-formell opplæring.

Arbeidsgruppens mandat er todelt:

1. Identifisering av behov for kompetanseutvikling

Arbeidsgruppa bes om å identifisere særlig kritiske kompetansebehov der det mangler gode, relevante og arbeidsnære etter- og videreutdanningstilbud. Dette kan både dreie seg om grunnleggende digital kompetanse og mer avanserte ferdigheter, og hvordan dette kan anvendes i arbeidslivet for å kunne tilegne seg ny kompetanse. Arbeidsgruppa kan også identifisere kompetansebehov som følger av digitalisering, men som ikke primært er digital kompetanse. Identifiseringen av kompetansebehov bør skje gjennom innhenting av kunnskap fra medlemmene/medlemsvirksomhetene og andre relevante utredninger. Arbeidsgruppa må kort gjøre rede for hvordan de har identifisert kompetansebehov.

Det er behov for gode eksempler på hvordan virksomhetene kan tilrettelegge for læring på arbeidsplassen eller i tilknytning til arbeidet. Arbeidsgruppa kan derfor også velge å trekke fram gode eksempler på slik kompetanseutvikling som skjer i forbindelse med digitalisering.

2. Forslag til konkrete prosjekter

Arbeidsgruppen skal definere forslag til konkrete prosjekter som kan utvikles videre i samarbeid med partene i arbeidslivet på bransje- og virksomhetsnivå og eksperter. Dette kan være forslag til utvikling av ulike kartleggingsverktøy, e-læringsopplegg, metoder eller piloter. Minst ett av prosjektforslagene skal rettes mot en eller flere av følgende målgrupper:

 • voksne som ikke har fullført videregående opplæring,
 • personer med svake digitale ferdigheter,
 • ansatte i SMBer.

Forslagene kan også inkludere prosjekter rettet mot middels og høyt utdannede. Arbeidsgruppen bør legge vekt på at prosjektene skal kunne ha overføringsverdi til større deler av arbeidslivet.

Det siste av fem arbeidsgruppemøter ble avholdt fredag 6. april, og arbeidsgruppen har frist til 23. april for å levere sine forslag til Kompetansepolitisk råd. Kompetanse Norge bistår med faglig støtte til arbeidsgruppen.

Lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

Statsminister Erna Solberg, Kompetanse Norge-direktør Gina Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen,

En splitter ny kompetansepolitisk strategi

Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompet ...
Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Les Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Her ser du web-tv-sendingen fredag 3. februar, når partene møtes i et panel. (Sendingen starter kl 1315, og kan også ses i opptak senere.)

Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Siden da har et titalls konferanser og seminarer over store deler av landet satt søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

– Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

Viktig at partene tar eierskap

– Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi da startskuddet for arbeidet gikk.

Nå er den kompetansepolitisk strategien ferdig snekret og fredag 3. februar kl. 12 ble den lansert den med taler av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra ord til handling

Etter signeringen stilte partene opp i et panel sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for å snakke om «Hvordan gå fra ord til handling?» Her ble toppsjiktet i NHO, LO, Spekter, KS, Virke, YS, Unio og Akademikerne representert. I tillegg stilte VOFO. Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge ønsket velkommen og Terje Svabø ledet panelet. Her snakket paneldetakerne om hva som var viktigst for dem, ut fra egen organisasjons ståsted. For selv om enigheten er stor om hovedmålene, så er det mange syn på veien dit.

– Vi har etablert et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Den gode kontakten og den brede oppslutningen er et godt utgangspunkt i arbeidet som nå kommer med å omsette dette til handling, sier Gina Lund. 

Skal synliggjøre politikken

Den kompetansepolitiske strategien er en avtale som vil bli viktig for framtiden. Omstillingstakten i samfunnet øker og vi må sikre at vi har riktig kompetanse og tar den i bruk for å lykkes. Samtidig som vi feirer nasjonal kompetansepolitisk strategi, vil vi også markere at vi ved årsskiftet endret navn til Kompetanse Norge.

– Det nye navnet vårt peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag som er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd, sier Lund.

Paneldiskusjonen i opptak

Her er opptaket fra paneldiskusjonen (lanseringen av NKPS)

 • Publiseringsdato:

  Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

  Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble lansert fredag 3. februar. Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer i den forbindelse alle som har bidratt i prosessen med å utvikle strategien til et lanseringsarrangement på Scandic St. Olavs plass. Paneldiskusjonen vil streames.

 • Partene i arbeidslivet: Dette vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi (filmer)

  Partene i arbeidslivet forteller hva de vil vi trekke frem i nasjonal kompetansepolitisk strategi.

  Akademikerne (Youtube)

  KS (Youtube)

  LO (Youtube)

  NHO (Youtube)

  Unio (Youtube)

  Virke (Youtube)

  YS (Youtube)

  Oppdrag og arbeid med Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

  Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Et titalls konferanser og seminarer ble gjennomført over store deler av landet for å sette søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

  – Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

  Viktige temaer for Kompetanse Norge (fra strategien, pdf)

  Oppdraget og arbeidet med strategien

  Hva skal til for at vi sammen skal lykkes med fortsatt omstilling? Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

  Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

  Evne til omstilling i arbeidslivet vil bli stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv, fortsatt økonomisk vekst, en effektiv forvaltning og et inkluderende samfunn, er regjeringen avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører.

  Strategiens hovedtemaer er:

  • Hvordan kan vi oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet?
  • Hvordan få nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet?

  Rammeverk for nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Avgrensning av arbeidet med nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Utkast til nasjonal kompetansepolitisk strategi til strategipartsmøtet 15.11(pdf)

  Du kan også følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

  Temakonferanser

  Kompetanse Norge arrangerte seks temakonferanser for å få fram innspill til strategien fra partene og andre sentrale aktører i kompetansepolitikken.

   Temakonferansene:

  1. Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk Konferansen var i Oslo 10. november 2015. Du kan se opptak av innleggende og laste ned presentasjonene. Se også oppfølgingsmøte etter konferansen.
  2. Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet Konferansen var i Stavanger 4. februar 2016. Du kan se opptak av innleggene og laste ned presentasjonene.
  3. Samordnet innsats for voksnes læring. Konferansen ble arrangert på Scandic Fornebu i Oslo 4. april 2016.
  4. Frokostseminar om nasjonal kompetansestrategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (tidligere Vox), 20. mai 2016.
  5. Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas. Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 01. juni 2016.
  6. Seminar om ulike sider ved vilkår for læring i arbeidslivet. Seminaret ble arrangert 20. juni 2016.
  7. Gode valg for den enkelte og samfunnet. Konferansen vil være en pre-konferanse til ministermøte om Skills Strategy. Konferansen arrangeres på Hotell Scandic Ørnen i Bergen 29. juni 2016.
  8. Vox-arrangementer på Arendalsuka 2016 (Tre debatter: Kafedebatt 16. august: «Skal hele jobben gjøres på jobben?», strategikonferanse 17. august: «Norge i omstilling: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?» og kafedebatt 18. august: «Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandrernes kompetanse?)
  9. Frokostseminar: Seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (Vox), 29. september 2016.

  Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

  Aktuelt

  Portrett av Bjørn Haugstad

  En felles kompetansestrategi

  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal k ...
  – Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.

  I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterte Vox nylig partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til et oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi etter den første temakonferansen i november. Formålet med møtet var blant annet å diskutere tematisk innhold og avgrensing av strategien. Haugstad la i sin innledning vekt på at alle involverte aktører må ta eierskap til strategien, og at dette er et arbeid departementet ikke kan gjøre alene.

  – Dette er ikke en strategi der partene og andre skal gi innspill som departementet vurderer. Vi må sammen komme frem til et godt og fremtidsrettet innhold, sa Haugstad.

  Utfordringene kan kun løses gjennom samarbeid

  Statssekretæren understreket hvor viktig det er at Norge får på plass en nasjonal kompetansestrategi.

  – Dette er et arbeid som blir veldig viktig nå fordi vi har det omstillingspresset vi har i norsk økonomi. Det er raskere, hardere og mer brutalt for en del enn det vi hadde forutsett. Morgendagens arbeidstakere må ha med seg generiske ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle og skape morgendagens arbeidsliv.

  For å få til denne omstillingen må vi jobbe sammen.

  – Kompetansepolitikk er mer enn bare utdanningspolitikk og formell læring. Det handler om å bidra til at den enkelte skal ha den kompetansen som trengs for å være inkludert i arbeids- og samfunnslivet. Vi ser at utfordringene i kompetansepolitikken ofte kun kan løses gjennom samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Haugstad.

  Vox jobber nå videre med å oppsummere innspillene som er kommet inn i forbindelse med møtet.

  Læring i arbeidslivet tema

  I tillegg var læring i arbeidslivet og hvordan en nasjonal kompetansepolitisk strategi skal bidra til å løse kompetansepolitiske utfordringer i arbeidslivet tema for møtet. Dette er et tema som vil bli tatt videre i neste temakonferanse i Stavanger 4. februar.

  Les om Nasjonal kompetansestrategi og de fem temakonferansene