Til forsiden

Kompetanse- standardene

Karriereveiledningskompetanse er mangesidig og sammensatt, og det er mange områder en karriereveileder trenger kompetanse innenfor. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, og gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriereveileder bør ha.

Kompetansestandardene er utarbeidet for karriereveilederen                                   

Det er ikke utarbeidet standarder for andre som jobber med karriereveiledning i praksisfeltet og på systemnivå, men standardene er relevante også for dem.

Kompetansestandardene bygger på det europeiske kompetanserammeverket NICE, men er bearbeidet og tilpasset norske forhold. I tillegg bygger standardene på diskusjoner og innspill fra feltet.

Se Om kompetansestandardene

De sju kompetanseområdene har alle en felles oppbygning med en kort, overordnet beskrivelse av kompetanseområdet. Deretter følger detaljerte beskrivelser (delkompetanser), som er selve beskrivelsen av en karriereveileders kompetanse.  
 
Beskrivelsen av hvilken kompetanse en karriereveileder skal ha, er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, slik man gjør i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som brukes i høyere utdanning i Norge.  

Forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Evne til å anvende kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.  

Å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdannings- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

 

1.

Veiledningsprosesser og relasjoner

Området Veiledningsprosesser og relasjoner handler om de generelle veilednings- og relasjonsferdighetene som utgjør kjernen i alt veiledningsarbeid.

To personer som står på en pil og snakker sammen. Illustrasjon.
2.

Etikk

Området Etikk handler om etisk bevissthet i karriereveiledning, og om å forholde seg til og handle i tråd med etiske retningslinjer for karriereveiledning i sin praksis.

En person som holder vekter. Illustrasjon.
3.

Karrierefaglige teorier og metoder

Området Karrierefaglige teorier og metoder handler om teorier og metoder som er spesifikke for karriereveiledning, og om fysiske og digitale veiledningsformer.

Et skilt som viser forskjellige retninger, en dame som går men noen bøker og en mann som sitter på noen store bøker og jobber på en laptop. Illustrasjon.
4.

Karrierelæring

Området Karrierelæring handler om å legge til rette for læringsprosesser og aktiviteter, slik at veisøker får økt læringsutbytte og utvikler kompetanse til å håndtere sin karriere i forandring og overganger.

Tre personer som snakker sammen. Illustrasjon.
5.

Utdanning og arbeid

Området Utdanning og arbeid handler om utdanningsveier og arbeidslivskunnskap.

Tre personer som snakker sammen. Illustrasjon.
6.

Målgrupper og kontekst

Området Målgrupper og kontekst handler om ulike målgrupper for karriereveiledning, omgivelsene som påvirker karriereutvikling og hva som skaper rammer for karriereveiledning.

Fem personer som står foran en storby. Illustrasjon.
7.

Utvikling, nettverk og systemarbeid

Området Utvikling, nettverk og systemarbeid handler om å skape et mest mulig helhetlig karriereveiledningstilbud for de enkelte målgruppene.

To personer som snakker sammen. Illustrasjon.
Utskriftsvennlig versjon
Utskriftsvennlig versjon

Plakat

Her kan du laste ned en samlet oversikt over kompetanseområdene. Du kan printe ut PDF-filen i ulike størrelser.

PDF
Til Toppen