Til forsiden

Etiske retningslinjer for karriereveiledning

De etiske retningslinjene uttrykker hva som er god etisk praksis. Retningslinjene kan gi støtte i etisk utfordrende situasjoner og bidra til at karriereveiledningen er etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene er aktuelle for alle former for karriereveiledning.

person

Kompetanse

Når jeg gir karriereveiledning

 1. gjør jeg det på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag
 2. håndterer jeg saker jeg har kompetanse og mandat til. Jeg erkjenner min faglige begrensning og opplyser veisøker om andre relevante instanser og tjenester
 3. bruker jeg metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter
person

Relasjon og samarbeid

I relasjon og samarbeid med veisøker

 1. respekterer jeg veisøkers egenverd og likeverd
 2. viser jeg interesse for veisøkers bakgrunn, nåsituasjon og framtid
 3. viser jeg ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter
 4. er jeg oppmerksom på makten som er ilagt min rolle, og gjør mitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen
 5. overholder jeg taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern
person

Refleksjon

Jeg reflekterer over egen praksis ved å

 1. være bevisst på hva som er grunnlaget og målet for karriereveiledningen
 2. ha et bevisst forhold til mine egne holdninger og hvordan de kan påvirke min utøvelse av karriereveiledning
 3. ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
 4. være bevisst rammene for fagutøvelse, og hvis nødvendig utfordre disse

Etiske retningslinjer i karriereveiledning har til hensikt å skape en felles oppslutning om grunnleggende verdier i yrkesutøvelsen, i tillegg til å legitimere utøvelsen av karriereveiledningsfaget. Etiske utfordringer som knytter seg til handling og holdning hos den som har ansvar for karriereveiledningen, skal håndteres profesjonelt, og følge de normene som er gitt i retningslinjene. I tillegg til dette skal de etiske retningslinjene bidra til å synliggjøre hva veisøker, veisøkers omgivelser og samarbeidspartnere kan forvente seg av karriereveiledningen.

Det er utarbeidet retningslinjer for aktiviteten karriereveiledning, ikke bare for aktøren karriereveilederen. Dette er gjort med tanke på at retningslinjene skal kunne brukes av både de som legger til rette for, og de som utøver, karriereveiledning. Dette gjelder uavhengig av om de har en stillingstittel eller rolle som definerer dem som karriereveileder, eller ikke. Det betyr at retningslinjene er utarbeidet for blant annet resepsjonisten på et karrieresenter, OT-kontakten, PP-rådgiveren, læreren i faget utdanningsvalg, veilederen i Nav og rådgivere i skolen. De kan også være relevante for de aktørene som er ledere av karriereveiledningstjenester, de som utformer karriereveiledningsrelatert politikk, og de som står for utdanning og forskning, i karriereveiledningsfeltet.

De etiske retningslinjene er aktuelle for alle former for karriereveiledning, det være seg ansikt-til-ansikt-samtaler, gruppeveiledning, karrierelæring/karriereundervisning, digital karriereveiledning med mer.
Retningslinjene er et supplement til andre etiske retningslinjer som praksisfeltet må forholde seg til.

Normer for god profesjonsetikk er en viktig del av det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. De tolv retningslinjene forutsetter at karriereveiledere har et samfunnsmandat som gir dem autonomi i yrkesutøvelsen. Med en slik autonomi følger det en viss handlingsfrihet for den enkelte utøveren, og normene skal sikre en ansvarlig utnyttelse av denne friheten. Det handler om frihet under ansvar, der ansvaret alltid vil forplikte den enkelte karriereveileder til å treffe gode valg i møte med veisøker, omgivelser og etiske utfordringer.

Kompetanse

Les Mer

Relasjon og samarbeid

Les Mer

Refleksjon

Les Mer
Utskriftsvennlig versjon
Utskriftsvennlig versjon

Etiske retningslinjer

Her kan du laste ned de etiske retningslinjene i plakatformat.

PDF
Til Toppen