Nasjonal kompetansestrategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) ble underskrevet av Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene februar 2017. Vi har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å belyse spørsmål fra strategien som del av oppfølgingen.

Hvite ikoner i røde bokser formet som deler av et hjul

Fredag 3. februar 2017 signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Hensikten med innspillsmøtene var at ulike aktører skulle bidra med kunnskap og erfaring knyttet til kompetanseutvikling i arbeids- og næringsliv. På innspillsmøtene deltok representanter for regionalt arbeids- og næringsliv, partene i arbeidslivet regionalt, utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, regionale politikere og deltakere i EVU, politisk ledelse i ulike departementer avhengig av tema og representanter for underliggende etater. Innspillsmøtene var regionalt forankret og temaene for de enkelte møtene var knyttet til kjennetegn ved regionalt næringsliv.

Les oppsummering av utfordringer og anbefalinger fra innspillsmøtene om Kompetansereformen (pdf)

Formålet med arbeidet har vært å belyse følgende spørsmål:

 • Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og de relevante partene i arbeidslivet legge til rette for at bedrifter investerer mer i etter- og videreutdanning?
 • Hvilken rolle spiller partssamarbeidet for investering i etter- og videreutdanning?
 • Hvordan kan nasjonale og regionale myndighetene, de relevante partene i arbeidslivet, offentlige virkemiddelaktører og utdanningsinstitusjoner bidra til å utvikle nye samarbeidsformer og styrke samarbeidet mellom klynger og øvrig næringsliv, og fag- og yrkesopplæring, studieforbund, fagskoler, universiteter og høyskoler for utvikling av gode etter- og videreutdanningstilbud?

Kompetanse Norge har samarbeidet med Innovasjon Norge i dette arbeidet. Kompetanse Norge avgrenset oppdraget til å omhandle kompetansehevende tiltak i arbeidslivet.

Oppdraget har resultert i tre dokumenter. Et notat som presenterer anbefalingene og to dokumenter som utgjør kunnskapsgrunnlaget. De er basert på forskning, erfaringer og annen kunnskap om hvordan markedet for etter- og videreutdanning fungerer i dag, og hva som skal til for å få markedet til få fungere bedre.

Idéverksteder

For å fange opp ideer og innspill fra alle aktører, arrangerte Kompetanse Norge høsten 2017 tre idéverksteder. Representanter fra partene i arbeidslivet, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, opplærings- og utdanningsinstitusjoner, klynger, øvrig næringsliv og andre aktører deltok på idéverkstedene.

2. november: Idéverksted i Bodø

Program for Bodø, 2. november (pdf)

Presentasjoner:


8. november: Idéverksted i Oslo

Program for Oslo, 8. november (pdf)

Presentasjoner:

 


16. november: Idéverksted i Ålesund

Program for Ålesund, 16. november (pdf)

Presentasjoner:

For mer informasjon kontakt randi.husemoen@kompetansenorge.no

 

På denne bakgrunn er det etablert en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet for å se på digital kompetanse. Formålet med arbeidsgruppen er å identifisere behov for kompetanseutvikling som følger av digitalisering og identifisere tiltak som kan bidra til å realisere punktet i strategien om digital kompetanse. Arbeidsgruppen består av representanter for LO, NHO, Unio; KS, YS, Spekter og Akademikerne. Kompetanse Norge har sekretariatsrollen.

Gruppen avgrenser sitt arbeid til digital kompetanse i arbeidslivet, og vil ikke ha fokus på utenforskapsgruppas kompetansebehov for å komme inn i arbeidslivet. Gruppen vil legge til grunn en bred definisjon av etter- og videreutdanning (EVU) som formell videreutdanning og ikke-formell opplæring.

Arbeidsgruppens mandat er todelt:

1. Identifisering av behov for kompetanseutvikling

Arbeidsgruppa bes om å identifisere særlig kritiske kompetansebehov der det mangler gode, relevante og arbeidsnære etter- og videreutdanningstilbud. Dette kan både dreie seg om grunnleggende digital kompetanse og mer avanserte ferdigheter, og hvordan dette kan anvendes i arbeidslivet for å kunne tilegne seg ny kompetanse. Arbeidsgruppa kan også identifisere kompetansebehov som følger av digitalisering, men som ikke primært er digital kompetanse. Identifiseringen av kompetansebehov bør skje gjennom innhenting av kunnskap fra medlemmene/medlemsvirksomhetene og andre relevante utredninger. Arbeidsgruppa må kort gjøre rede for hvordan de har identifisert kompetansebehov.

Det er behov for gode eksempler på hvordan virksomhetene kan tilrettelegge for læring på arbeidsplassen eller i tilknytning til arbeidet. Arbeidsgruppa kan derfor også velge å trekke fram gode eksempler på slik kompetanseutvikling som skjer i forbindelse med digitalisering.

2. Forslag til konkrete prosjekter

Arbeidsgruppen skal definere forslag til konkrete prosjekter som kan utvikles videre i samarbeid med partene i arbeidslivet på bransje- og virksomhetsnivå og eksperter. Dette kan være forslag til utvikling av ulike kartleggingsverktøy, e-læringsopplegg, metoder eller piloter. Minst ett av prosjektforslagene skal rettes mot en eller flere av følgende målgrupper:

 • voksne som ikke har fullført videregående opplæring,
 • personer med svake digitale ferdigheter,
 • ansatte i SMBer.

Forslagene kan også inkludere prosjekter rettet mot middels og høyt utdannede. Arbeidsgruppen bør legge vekt på at prosjektene skal kunne ha overføringsverdi til større deler av arbeidslivet.

Det siste av fem arbeidsgruppemøter ble avholdt fredag 6. april, og arbeidsgruppen har frist til 23. april for å levere sine forslag til Kompetansepolitisk råd. Kompetanse Norge bistår med faglig støtte til arbeidsgruppen.

Lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

 • Publiseringsdato:

  Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

  Lansering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

  Nasjonal kompetansepolitisk strategi ble lansert fredag 3. februar. Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer i den forbindelse alle som har bidratt i prosessen med å utvikle strategien til et lanseringsarrangement på Scandic St. Olavs plass. Paneldiskusjonen vil streames.

 • Oppdrag og arbeid med Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)

  Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Et titalls konferanser og seminarer ble gjennomført over store deler av landet for å sette søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

  – Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

  Viktige temaer for Kompetanse Norge (fra strategien, pdf)

  Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal strategi for kompetansepolitikk som skal svare på disse utfordringene. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet, som blir ledet av Kunnskapsdepartementet.

  Evne til omstilling i arbeidslivet vil bli stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv, fortsatt økonomisk vekst, en effektiv forvaltning og et inkluderende samfunn, er regjeringen avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører.

  Strategiens hovedtemaer er:

  • Hvordan kan vi oppnå god nok kompetanse i arbeidslivet?
  • Hvordan få nok tilgang til kvalifisert arbeidskraft?
  • Hvordan oppnå målrettet læring i arbeidslivet?

  Rammeverk for nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Avgrensning av arbeidet med nasjonal kompetansestrategi (pdf)

  Utkast til nasjonal kompetansepolitisk strategi til strategipartsmøtet 15.11(pdf)

  Du kan også følge og kommentere strategiarbeidet i sosiale medier ved å bruke #kompetansestrategi2016.

   Temakonferansene:

  1. Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk Konferansen var i Oslo 10. november 2015. Du kan se opptak av innleggende og laste ned presentasjonene. Se også oppfølgingsmøte etter konferansen.
  2. Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet Konferansen var i Stavanger 4. februar 2016. Du kan se opptak av innleggene og laste ned presentasjonene.
  3. Samordnet innsats for voksnes læring. Konferansen ble arrangert på Scandic Fornebu i Oslo 4. april 2016.
  4. Frokostseminar om nasjonal kompetansestrategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (tidligere Vox), 20. mai 2016.
  5. Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas. Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel The Edge, Tromsø 01. juni 2016.
  6. Seminar om ulike sider ved vilkår for læring i arbeidslivet. Seminaret ble arrangert 20. juni 2016.
  7. Gode valg for den enkelte og samfunnet. Konferansen vil være en pre-konferanse til ministermøte om Skills Strategy. Konferansen arrangeres på Hotell Scandic Ørnen i Bergen 29. juni 2016.
  8. Vox-arrangementer på Arendalsuka 2016 (Tre debatter: Kafedebatt 16. august: «Skal hele jobben gjøres på jobben?», strategikonferanse 17. august: «Norge i omstilling: Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?» og kafedebatt 18. august: «Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandrernes kompetanse?)
  9. Frokostseminar: Seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi. Seminaret ble arrangert hos Kompetanse Norge (Vox), 29. september 2016.

  Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

  Aktuelt