Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen. Kompetanse Norge forvalter kompetanseprogrammet.

To kvinner står på hver sin side av ei seng, hvor en viser den andre hvordan en pasient flyttes på
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Kompetanseprogrammet består av:

Regjeringen har etablert  treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge har engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud: 

Om Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet ble opprettet i 2020 og skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen «Lære hele livet».

Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb.

Kompetanseprogrammet består av tre programområder: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og utprøving av stipendordning for fagarbeidere.

Utvikling av fleksible videreutdanningstilbud

Mål med tiltaket er:

Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin

  • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
  • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

Tilbudene skal være videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringene digitalisering gir.

Prosjektene skal gjøre arbeidslivet bedre i stand til å takle omstilling og teknologisk utvikling. Tilbudene er fleksible og svarer på det kompetansebehovet virksomhetene har.

Se utlysningen for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud 2021.

Se utlysningen for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud 2020.

Treparts bransjeprogram

Formålet er å stimulere til utvikling av utdannings- og opplæringstilbud som svarer på kompetansebehovene i helse- og omsorgssektoren. Tilbudene skal bidra til økt deltakelse i kompetanseutvikling, og at ansatte i sektoren får nødvendig kompetansepåfyll til å håndtere omstillinger og stå lenger i jobb.

Bakgrunnen for satsningen er de store og raske endringene i arbeidslivet. Det fører til økt behov for kompetanseutvikling i form av kurs eller utdanninger som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb, gjerne i form av kortere opplæringstilbud/moduler.

Både formell og ikke-formell opplæring kan være aktuelt. Tilbudene må være relevante for arbeidslivet og utvikles gjennom et samarbeid mellom utdanningstilbyder og virksomheter i kommunal helse- og omsorgssektor.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i virksomheten må være involvert i utviklingsarbeid og gjennomføring.

Prioriterte områder

Prioriteringer i 2020 er bestemt av bransjeprogrammets programområdestyre. Tilskuddsmottakere følger retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet:

  • Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid.
  • Utvikling av tiltak som fremmer bruk av ordningen «Fagbrev på jobb» til å ta fagbrev som helsefagarbeider.

Tilskuddsmidlene skal gå til utvikling og utprøving/pilotering av kompetanseutviklingstilbud.

Akkrediterte universiteter, akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte, offentlige og private fagskoler med offentlig og fylkeskommuner som skoleeier kan søke og motta tilskudd. 

Mer informasjon om tilskuddsordning, tilskuddsmottakere og krav til søknadens innhold finner du her.

Formålet er å stimulere til utvikling av utdannings- og opplæringstilbud som svarer på kompetansebehovene i bransjen. Tilbudene skal bidra til økt deltakelse i kompetanseutvikling, og at ansatte i bransjen får nødvendig kompetansepåfyll til å håndtere omstillinger og stå lenger i jobb.

Bakgrunnen for satsningen er store og raskere endringene i arbeidslivet. 

Dette fører til økt behov for kompetanseutvikling på områder hvor det det i dag ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset bedriftenes behov. Gjennom bransjeprogrammet skal det utvikles utdanning og opplæring som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb, gjerne i form av kortere tilbud/moduler.

Tilbudene må være relevante for arbeidslivet og utvikles gjennom et samarbeid mellom utdanningstilbyder og bedrifter i industri- og byggenæringen. Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i bedriften må være involvert i utviklingsarbeid og utprøving (pilotering).

Prioriterte områder

Prioriteringer i 2020 er bestemt av bransjeprogrammets programområdestyre.

  • Utvikling og utprøving av fagskolemoduler for industri- og byggenæring. Tilbudene kan være nye utdanningstilbud eller bygge på eksisterende fagskoletilbud.
  • Utvikling av forkurs tilpasset deltakere i bransjeprogrammet for industri og/eller byggenæringen.

Tilskuddsmottakere er offentlige og private fagskoler med offentlig støtte. Søknader behandles etter retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene skal gå til utvikling og utprøving/pilotering av kompetanseutviklingstilbud. Mer informasjon om tilskuddsordning, tilskuddsmottakere og krav til søknadens innhold finner du her.

Bakgrunn for trepartsbransjeprogrammet

Treparts bransjeprogram er et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og er et av tre tiltak under det nye Kompetanseprogrammet som inngår i kompetansereformen «Lære hele livet».

Insentivordning for livslang læring

Fagarbeidere defineres her som personer som har fag- eller svennebrev som høyeste fullførte utdanning. Stipendet kan dekke utdanning på alle nivåer over grunnopplæring, enten utdanning som leder til et nytt fagbrev, utdanning på fagskolenivå eller utdanning ved universitet eller høyskole. Stipendet kan gå til utgifter knyttet til opplæringen eller livsopphold mens man er i utdanning.

Kompetanse Norge skal i løpet av 2020 knytte til seg kompetanse fra forskningsmiljøer og arbeidslivet og bygge opp den kompetansen som er nødvendig for å drive systematiske utprøvinger av insentivordninger for livslang læring.
Den første utprøvingen skal være konkretisert, planlagt og designet i løpet av 2020 slik at det er klart for iverksetting i 2021. Den konkrete utformingen av ordningen skal gjøres av Kompetanse Norge i samråd med forskningsmiljøer og arbeidslivet, evt. også utdanningsinstitusjoner.