Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen. Kompetanse Norge forvalter kompetanseprogrammet.

To kvinner står på hver sin side av ei seng, hvor en viser den andre hvordan en pasient flyttes på
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Kompetanseprogrammet består av:

  • Tilskudd til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud retter seg mot virksomheter og arbeidstakere som trenger mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling i arbeidslivet
  • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling retter seg mot ansatte, permitterte og ledige innenfor utvalgte bransjer. Målet er å gi tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for at ansatte, permitterte og ledige skal kunne mestre omstilling og bli stående i arbeid. 
  • Utprøvinger av insentivordninger for livslang læring, i første omgang en utprøving av videreutdanningsstipend for fagarbeidere. Oppstart av utprøvingene vil skje i 2020.

Om Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet ble opprettet i 2020 og skal samordne og styrke sentrale virkemidler i kompetansereformen «Lære hele livet».

Gjennom kompetanseprogrammet skal det utvikles utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb.

Kompetanseprogrammet består av tre programområder: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og utprøving av stipendordning for fagarbeidere.

Utvikling av fleksible videreutdanningstilbud

Mål med tiltaket er:

Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin

  • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
  • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

Tilbudene skal være videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringene digitalisering gir.

Prosjektene skal gjøre arbeidslivet bedre i stand til å takle omstilling og teknologisk utvikling. Tilbudene er fleksible og svarer på det kompetansebehovet virksomhetene har.

Se utlysningen for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud 2021.

Se utlysningen for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud 2020.

Treparts bransjeprogram

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Insentivordning for livslang læring

Fagarbeidere defineres her som personer som har fag- eller svennebrev som høyeste fullførte utdanning. Stipendet kan dekke utdanning på alle nivåer over grunnopplæring, enten utdanning som leder til et nytt fagbrev, utdanning på fagskolenivå eller utdanning ved universitet eller høyskole. Stipendet kan gå til utgifter knyttet til opplæringen eller livsopphold mens man er i utdanning.

Kompetanse Norge skal i løpet av 2020 knytte til seg kompetanse fra forskningsmiljøer og arbeidslivet og bygge opp den kompetansen som er nødvendig for å drive systematiske utprøvinger av insentivordninger for livslang læring.
Den første utprøvingen skal være konkretisert, planlagt og designet i løpet av 2020 slik at det er klart for iverksetting i 2021. Den konkrete utformingen av ordningen skal gjøres av Kompetanse Norge i samråd med forskningsmiljøer og arbeidslivet, evt. også utdanningsinstitusjoner.