Kvalifiseringskriterier for prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 2019

Disse kriteriene bygger på målsettingene og føringene fastsatt i Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid.

Bare kvalifiserte søknader, det vil si søknader som oppfyller kvalifiseringskriteriene, kan bli prioritert i prøveordningen. Kvalifiseringskriteriene finner du nedenfor. Tilskuddsmottaker har ansvar for at kvalifiseringskriteriene er overholdt gjennom hele prosjektperioden.

Evaluering

Siden dette er en prøveordning, må søker og alle samarbeidene virksomheter forplikte seg til å bidra i evaluering av ordningen. Evalueringen kan bestå av spørreundersøkelser, intervjuer eller liknende. Deltakere på kurs kan også bli bedt om å delta i evaluering.

Søker – etterspørrer og tilbyder

Søker må være enten:

1) etterspørrer av opplæring, altså en privat eller offentlig virksomhet med ansatte som skal være deltakere, dvs. få opplæring, i prosjektet. Et prosjekt kan ha flere etterspørrere. En etterspørrer må søke i samarbeid med en tilbyder.

2) tilbyder av opplæring. En tilbyder må søke i samarbeid med minst én etterspørrer med ansatte som skal være deltakere i prosjektet.

3) næringsforening eller annen type registrert virksomhetssamarbeid. En slik organisasjon må søke i samarbeid med både en tilbyder og minst én etterspørrer.

En søknad kan ha inntil 10 samarbeidende etterspørrere.

Alle partene i søknaden må være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyder skal være registrert i Brønnøysundregistrene med en næringskode eller beskrivelse som viser at de har opplæring som formål.

Den som er kursholder må ha erfaring i å tilby fagopplæring innenfor det fagområdet søknaden omfatter, og kompetanse til å gjennomføre slik opplæring. Dersom tilbyder selv ikke har slik kompetanse, må det inngås en egen samarbeidsavtale mellom tilbyder og ekstern kursholder. Avtalen skal vedlegges søknaden.

Etterspørrer skal bidra med egenandel i opplæringstiltaket. Egenandelen kan være i form av lønn til deltakere i kurstiden, ressurser til faglig oppfølging på arbeidsplassen, lokaler, mat eller liknende.

Samarbeidsavtale

En samarbeidsavtale, signert av ledelsen hos hver av partene i prosjektet, skal legges ved søknaden. Med ledelsen menes her en person med beslutningsmyndighet knyttet til personell og økonomi i virksomheten, og dermed har tilstrekkelig myndighet til å forankre prosjektet. Partene i prosjektet nevnt i samarbeidsavtalen må være de samme som partene nevnt i søknadsskjema. Søker kan benytte Kompetanse Norges mal til samarbeidsavtale, eller kan benytte en egen avtale så lenge det tydelig framkommer at den inneholder samme informasjon som malen.

Deltakerne

Deltakerne skal være voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat og som i tillegg har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, norsk- eller samiskferdigheter.

Deltakerne må være ansatt hos etterspørrer, og deres ansettelsesforhold med etterspørrer må være minst 6 måneder lang. Lærlinger kan ikke være deltakere.

Deltakerne må kunne følge opplæringen på norsk, eller på samisk når det er samisk som er opplæringsspråket.

Veiledende gruppestørrelse er ti til tolv deltakere.

Opplæringen

Målet med opplæringen er å styrke deltakernes grunnlag for å kunne gjennomføre praksiskandidateksamen. Den skal i tillegg styrke deltakernes grunnleggende ferdigheter og/ eller norsk-/samiskferdigheter. Kursene skal kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter og/eller grunnleggende norsk/samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å kunne ta fagbrev som praksiskandidater.
Med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter menes opplæring for deltakere som behersker norsk, men har behov for opplæring for å styrke en eller flere av disse ferdighetene. Opplæringen skal ta utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter.

Med norskopplæring menes mer grunnleggende opplæring i norsk for deltakere med norsk som andrespråk. Opplæringen skal da ta utgangspunkt i Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Beskrivelsen i søknaden skal synliggjøre at:

  • Opplæringen skal forberede deltakerne til å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.
  • Opplæringen skal også ta utgangspunkt i læringsmålene i grunnleggende ferdigheter. I tillegg skal norskopplæring ta utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere.
  • Opplæringen skal være praksisnær og skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon.

Opplæringen skal i hovedsak være organisert som gruppeopplæring. Tid til selvstudium, individuell oppfølging eller veiledning av deltakere telles ikke som kurstimer i prosjektet.

Opplæringen skal foregå i Norge, inklusive Svalbard.

Opplæringstiltaket kan starte tidligst 01.11.2019 og må være gjennomført innen 01.05.2021.

Kravene til opplæringen gjelder også for nettbasert opplæring, inkludert opplæring over Skype, video eller liknende. Nettbasert opplæring skal gjennomføres på en slik måte at deltakere og kursholder er logget på samtidig innenfor et gitt tidsrom og på en gitt plattform der opplæringen finner sted, og at dette skal kunne dokumenteres i frammøtelister i etterkant.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne. Det skal ikke være økonomiske sanksjoner rettet mot deltakerne knyttet til gjennomføringen av kurs.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til bedriftsintern opplæring eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.