Kompetansepluss Frivillighet 2021

I Kompetansepluss frivillighet kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.

Hvem kan søke tilskudd fra Kompetansepluss frivillighet?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. En søknad kan utformes i samarbeid med en opplæringstilbyder som er part i søknaden. Eventuelt kan søkerorganisasjonen selv fungere som tilbyder. Søkerorganisasjonen trenger i så fall ikke søke med samarbeidspartnere.

Husk at det er organisasjonen som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Hva er nytt i utlysningen for 2021?

Viktige endringer å merke seg i årets utlysning:

  • Målgruppe: deltakere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning/lite formell utdanning og innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge er prioritert målgruppe.
  • Timesatsen økes til 1500 kr per opplæringstime.
  • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer lesing/skriving med regneferdigheter prioritert.

 

Avgrensinger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

  • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom NAV
  • opplæring organisert som selvstudium
  • anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr

På grunn av oversøkning har Kompetanse Norge innført følgende innstramminger:

  • Det kan kun innvilges inntil to søknader per søker, søknader med høyest poengsum blir prioritert.
  • Det er kun mulig å søke inntil fem kurs per søknad.
  • Det vil ikke bli bevilget midler til to identiske søknader. Det vil si søknader fra samme frivillige organisasjon med samme tilbyder, samme målgruppe, samme ferdigheter etc.

Kompetanse Norge vil vurdere å avkorte søknader i henhold til retningslinjene slik at opplæringen skal nå ut til alle regioner og være tilgjengelig for målgruppen gjennom bredt spekter av frivillige organisasjoner.

Kurs

Søkeren setter sammen kurs ut fra modulene i søknadsskjemaet. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og forskjellige ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

Ett kurs kan ikke kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Deltakerne må kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Søker kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer

30

40

50

80

Lesing/skriving

-

X

X

X

Regning

-

X

X

X

Digitale ferdigheter

X

X

X

-

Muntlige ferdigheter

X

X

X

-

Norsk eller samisk

-

-

X

X

Kurs kan tidligst begynne 01.01.2021 og skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å sluttrapportere innen 01.09.2022.Søkere som starter opplæring før de har mottatt svar på sin søknad gjør dette på egen risiko. Opplæringen kan ikke være startet og avsluttet før søker har mottatt tilsagn om tilskudd.

Samisk satsing-øremerkede midler for tildelingsrunden 2021

For å være kvalifisert til samisk satsing, må opplæringen foregå innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Per 01.01.2020 gjelder det kommunene Unjárga-Nesseby, Deatnu-Tana, Porsanger-Porsáŋgu, Kárášjohka-Karasjok, Guovdageaidnu-Kautokeino, Gáivuotna-Kåfjord, Loabák-Lavangen, Hábmer-Hamarøy, Aarborte-Hattfjelldal, Raarvihke-Røyrvik, Snåase-Snåsa og Røros.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en timesats på kr. 1 500,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer opplæring med lærer som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause. Det er ikke anledning til å omregne og innrapportere 45 minutter som en opplæringstime.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene åpner for dekking av ekstra reiseutgifter for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter. Det kan også gis ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene, skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektene.
Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres fortløpende til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut.

Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Fristen er ute.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.