Kompetansepluss arbeid

Søknadsfristen var 13. november 2017. I Kompetansepluss arbeid kan en søke om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne i arbeid, primært med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Hvem kan søke penger fra Kompetansepluss arbeid?

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Hva er nytt eller viktig å merke seg i utlysningen for 2018?

 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal til samarbeidsavtale som MÅ brukes.
 • Alle virksomhetene som skal ha opplæring skal navngis, og antall deltakere i hver av virksomhetene skal oppgis.
 • For et vellykket opplæringstiltak anbefaler vi at både arbeidstakere og arbeidsgivere er involvert i planleggingen.
 • Det er øremerket 5 millioner kroner til samisksatsing i Kompetansepluss arbeid.
 • Det skal rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Tips: Les nøye gjennom kvalifiseringskriteriene og prioriteringskriteriene for Kompetansepluss arbeid og søknadsskjemaet med veiledningstekster FØR du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Krav til søknad i Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden med navn på virksomhet og antall deltakere fra hver av virksomhetene som skal ha opplæring.

Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder og private eller offentlig virksomheter, som også må spesifiseres.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Avtale mellom alle samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden. Bruk mal til samarbeidsavtale (Word).  Avtalen må underskrives av ledelsen i hver av virksomhetene som skal ha deltakere i opplæringen. Navn og stilling må skrives i blokkbokstaver/trykte bokstaver i tillegg til at den må signeres.

Ansvarsfordeling i samarbeidet skal også angis i søknadsskjemaet.

NB! Avtale som ikke er signert av alle parter, godtas ikke. Søknad uten samarbeidsavtale eller med manglende signatur fra ledelsen i hver av virksomhetene er ikke kvalifisert for å få tilskudd.

Andre krav

 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kurs ut fra modulene i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er 10–12 deltakere per kurs.

Dersom en virksomhet har få aktuelle deltakere anbefales det å samarbeide med andre virksomheter om opplæringstiltaket for å få store nok grupper. Nedre grense for gruppestørrelse er fem planlagte deltakere.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:
Antall timer 30 40 50 80 100 150
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - - X X - -
Digitale ferdigheter X - X - - -
Muntlige ferdigheter X X X - - -
Norsk eller samisk - - X - X X


Opplæringen skal gjennomføres i perioden 12.02.2018–01.09.2019.

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i den samme læreplanen. Læringsmålene skal brukes som hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes og virksomhetenes behov og mål for opplæringen.

Eventuell nettbasert opplæring, herunder undervisning på skype/video må også være tilpasset deltakernes arbeidssituasjon og knyttet til arbeidspraksis. Nettbasert opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne på det enkelte kurs og skal skje med lærer/ nettveileder.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer opplæring med lærer som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene åpner for dekking av ekstra reiseutgifter for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter. Det kan også gis ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene, skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensinger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
 • opplæring organisert som selvstudium

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Det skal også rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til tabell over vekting av prioriteringskriterier.

Sentrale prioriteringer i utlysningen:

 • Opplæring i små- og mellomstore virksomheter.
 • Kvalitet i opplæringen.
 • Deltakerne har grunnskole eller videregående opplæring som høyeste formelle utdanning.
 • Opplæring på samisk og innenfor tradisjonelle samiske næringsområder innenfor samisk språkforvaltningsområde.

Den samlete tildelingen skal sikre bransjemessig spredning og at opplæringen når ut til alle regioner.

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen gikk ut 13. november 2017.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.