Kompetansepluss frivillighet 2017

Søknadsfristen var 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss frivillighet?

Pengene skal gå til kurs for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Samarbeid i Kompetansepluss frivillighet

Den frivillige organisasjonen som søker, er ansvarlig for prosjektet, men kan inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere. Dersom det er samarbeidspartnere i opplæringstiltaket, skal avtale legges ved. Se forslag til avtale. Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet.

Dersom det ikke er samarbeidspartnere, skal en opplæringsplan legges ved. Bruk denne malen.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150

Lesing/skriving

- X X X X X

Regning

- - X X - -

Digitale ferdigheter

X - X - - -

Muntlige ferdigheter

X X X - - -

Norsk eller samisk

- - X - X X

Krav til opplæringen

Opplæringen i «Kompetansepluss frivillighet» skal være relatert til deltakernes dagligliv. Opplæringen skiller seg fra «Kompetansepluss arbeid» ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i arbeid. Læringsarenaen skal være i frivilligheten.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Metode og innhold i opplæringen skal beskrives i søknaden.

Nettbasert opplæring skal ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kurstimene. Slik opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne og med en lærer/nettveileder tilgjengelig. Dette fordi tildelingen av midler er basert på timer med lærer til stede. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres som fysiske samlinger. Nettbasert opplæring skal beskrives under punktet om metode i søknadsskjemaet

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med samarbeidspartnere, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Det kan også søkes inntil 5 000 kroner per kurs til rekruttering av deltakere til prosjekter i Kompetansepluss frivillighet.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene kan åpne for nødvendig tilpassing til målgruppen ut over det som normalt forutsettes i Kompetansepluss: Gruppestørrelse ned til fem deltakere, dekking av ekstra reiseutgifter (for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter) og ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

  • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
  • fagopplæring

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader der opplæringen:

  • spesielt bidrar til å styrke ferdighetene i lesing og skriving, regning og norsk eller samisk. Deretter prosjekter som bidrar til å styrke muntlige ferdigheter
  • skjer i et samarbeid mellom minst en frivillig organisasjon og en opplæringstilbyder/lærer
  • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk
  • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF)

Listen over er ikke i prioritert rekkefølge. Man må ikke å oppfylle alle punktene.

Den samlede tildelingen skal sikre at:

  • opplæringen når ut til alle regioner
  • opplæringen er tilgjengelige for målgruppen gjennom et bredt spekter av frivillige organisasjoner
  • alle de grunnleggende ferdighetene og norsk eller samisk skal være representert
  • andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Vox.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 14. november 2016.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.