Kompetansepluss Arbeid

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne i arbeid, primært med lite formell utdanning.

Hvem kan søke penger fra Kompetansepluss arbeid?

En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Med en etterspørrerbedrift menes en bedrift med ansatte som skal få opplæring. Deltakere på kurs under Kompetansepluss arbeid må være ansatt i en etterspørrerbedrift som er part i søknaden. Med tilbyder menes en virksomhet som tilbyr opplæring, og som skal stå for den faktiske undervisningen i prosjektet.

Husk at det er den virksomheten som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Hva er nytt i utlysningen for 2019?

Det er viktige endringer å merke seg i årets utlysning.

  • Samarbeidsavtale: Vi har gjort noen endringer i samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. Det er fremdeles et krav om en vedlagt samarbeidsavtale med underskrift fra ledelsen av alle virksomhetene som er part i prosjektet. (Se kvalifiseringskriteriene for mer informasjon.) Pass nøye på at samarbeidsavtalen dere legger ved stemmer nøyaktig med søknaden, og at alle signaturene er på plass.

  • Forpliktelser i søknadsskjema: Vi har endret utformingen av årets søknadsskjema for å gjøre det enklere for søkere å fylle det ut, og samtidig tydeliggjøre hva det vil bli lagt vekt på i søknadsbehandlingen.
    Dette innebærer blant annet at vi ikke lenger ber søkere beskrive opplæringsopplegget de har planlagt i tekst. I stedet vil søker krysse av på hva slags lærekrefter, læremidler og liknende som prosjektet vil benytte. Søker må i etterkant kunne dokumentere gjennomført opplæring på det nivået de selv har forpliktet seg til. Det er mer informasjon om dette i veiledningsteksten i søknadskjemaet, i tillegg til kriteriene.

  • Kvalifisering- og prioriteringskriterier: Det er flere endringer i kriteriene, hovedsakelig for tydelighet, og for tilpasning til nytt søknadsskjema. Prioritert ferdighet for denne utlysningen er regning, og prioritert målgruppe er deltakere med lav formell utdannelse, og innvandrere i lavkompetanseyrker.

Kompetansepluss-kurs

Søkeren setter sammen kurs ut fra modulene i søknadsskjemaet. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og forskjellige ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

Alle emner kan kombineres i et kurs, bortsett fra at kurs i norsk eller samisk ikke kan kombineres med kurs i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:
Antall timer 30 40 50 80 100 150
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - - X X - -
Digitale ferdigheter X - X - - -
Muntlige ferdigheter X X X - - -
Norsk eller samisk - - X - X X

 

Kurs kan tidligst begynne 01.01.2019 og skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å sluttrapportere innen 01.09.2020. Kursoppstart før mottatt tilsagn er på egen risiko.

Veiledende gruppestørrelse for et kurs er 10-12 deltakere. Et Kompetansepluss-kurs må ha minst 5 deltakere.

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Norskopplæring kan skje med utgangspunkt i Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i den samme læreplanen. Læringsmålene skal brukes som hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Eventuell nettbasert opplæring, herunder undervisning på skype/video må også være tilpasset deltakernes arbeidssituasjon og knyttet til arbeidspraksis. Nettbasert opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne på det enkelte kurs og skal skje med lærer/ nettveileder.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer opplæring med lærer som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene åpner for dekking av ekstra reiseutgifter for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter. Det kan også gis ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene, skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensinger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektene.
Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.
Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknadsfristen var 10. desember 2018.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Søknadsfristen har gått ut.