Prioritering av søknader

Generelle prioriteringer og sikring av faglig bredde

Alle kvalifiserte søknader vil bli tildelt en poengsum mellom 0 og 100 basert på tabellen nedenfor. Søknadene vil prioriteres etter poengsum fra høyest til lavest, for å avgjøre hvilke søknader som innvilges.  

Ettersom dette er en prøveordning med begrensede midler, vil Kompetanse Norge ved oversøking kunne foreta en ytterligere prioritering av søknader på bakgrunn av søknadens øvrige innhold og for å sikre geografisk og faglig spredning. Denne prioriteringen vil kunne overstyre poengfordelingen, og vil kun bli gjort om det er nødvendig for å sikre bredden i tilnærmingene innvilgede prosjekt har til opplæringen, så vel som bredden av fag det gis opplæring i.

Kompetanse Norge vil kunne avvise søknader der prosjektbeskrivelsen er særlig mangelfull.

Poeng                                                                            Totalt 100 mulige poeng

Erfaring med Kompetansepluss Total 20 mulige poeng

1,

Tilbyder har erfaring med gjennomføring av opplæring i de grunnleggende ferdigheter som søknaden omfatter, og erfaring med gjennomføring av grunnleggende norskundervisning og/eller samiskundervisning for voksne om søknaden omfatter disse.

Ja

5/5

Nei

0/0

2.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har fullført kurs i å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter utviklet av Kompetanse Norge, eller tilsvarende kurs.

Ja

5/5

Nei

0/0

3.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene i   grunnleggende ferdigheter har gjennomført videreutdannelse (minimum 30 studiepoeng) for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter, og at underviser som gjennomfører kursene i norsk har tatt videreutdannelse   (minimum 30 studiepoeng) for å undervise i norsk som andrespråk

Forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden.

10/10

 

Forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden.

 

6/10

Forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden.

 

4/10

Søker forplikter seg ikke til dette.

0/10

 

Prioriterte virksomheter  Totalt 15 mulige poeng

4.

Etterspørrer i søknaden er en eller flere små virksomheter

Ja, alle etterspørrere i søknaden er virksomheter med 50 eller færre   ansatte.

15/15

Ja, noen etterspørrere i søknaden har 50 eller færre ansatte, men   ikke alle.

5/15

Nei, etterspørrer i søknaden er kun virksomheter med mer enn 50   ansatte,

0/15

 

Målgruppe Totalt 45 mulige poeng

5.

Kursdeltakerne har lav formell utdannelse (ingen høyere bestått utdannelse enn grunnskole), og/eller de er innvandrere ansatt i   lavkompetanseyrker. (Innvandrere i lavkompetanseyrker er prioritert målgruppe   uavhengig av utdannelse.)

Ja, alle   deltakerne i søknaden er i prioritert målgruppe.

 

15/15

Ja, halvparten   eller mer av deltakerne er i   prioritert målgruppe.

 

10/15

Ja, mindre enn halvparten   av deltakere er i prioritert målgruppe.

 

5/15

Nei, ingen av   deltakerne er i den prioriterte målgruppen.

 

0/15

6.

Kursdeltakerne har flere års praksis i sitt yrke og er derfor nære å kunne ta fagbrev som praksiskandidater.

Ja, alle deltakerne i søknaden har   minst 4 års praksis.

 

30/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne   i søknaden har minst 4 års praksis og/eller alle deltakerne i søknaden har   minst 2 års praksis.

 

20/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne i søknaden   har minst 2 års praksis.

 

10/30

Ja, et mindretall av deltakerne i søknaden har minst 2 års   praksis.

 

5/30

Nei, ingen av deltakerne i søknaden   har 2 års praksis eller mer.

0/30

 

 

Opplæring Totalt 20 mulige poeng

7.

Søker forplikter seg til å tilrettelegge opplæringen slik at den er knyttet til deltakernes oppgaver på arbeidsplassen. Det kan skje ved at opplæringen skjer på deltakernes arbeidsplass i forbindelse med deres   arbeidssituasjon, eller at opplæringen tar utgangspunkt i materiell fra deltakernes arbeidsplass. Slikt materiell kan være dokumenter relatert til deltakernes stilling og arbeidsoppgaver, HMS-dokumenter og liknende. (Ut fra retningslinjene til Kompetansepluss arbeid skal opplæringen være praksisnær og tilpasset deltakerenes arbeid).

Forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden

10/10

 

Forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden

5/10

Forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden

0/10

8.

Søker forplikter seg til å påse at undervisningen, helt eller delvis, finner sted i deltakernes arbeidstid. (Det vil si at hele kurset eller deler av kurset regnes som arbeidstid for deltakerne og at de mottar lønn for denne tiden.)

 

Ja, hele eller deler av kursene i søknaden vil finne sted i   arbeidstiden til deltakere. 

5/5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0/0

9.

Opplæringen i søknaden er ledd i en større opplæringsprosess eller   plan for opplæring i etterspørrervirksomheten(e).

Ja.

5/5

Nei.

0/5