Vilkår for å bli godkjent kurstilbyder i Kompetansepluss arbeid

Opplæringstilbydere kan søke Kompetanse Norge om å bli godkjent kurstilbyder i Kompetansepluss arbeid.

Godkjenningen gis for to år, og vi publiserer liste over godkjente kurstilbydere.

1. Hvem kan søke godkjenning

Opplæringstilbydere, offentlige, private og ideelle, kan søke om godkjenning. Blant kommunale tilbydere søker det enkelte voksenopplæringssenter. Blant fylkeskommunale tilbydere søker den enkelte skole/opus. Blant studieforbund søker regionavdelinger. Private tilbydere med landsdekkende virksomhet godkjennes på virksomhetsnivå.

Godkjenningen gjelder det aktuelle organisasjonsleddet og vil ikke omfatte andre virksomheter i samme organisasjon.

2. Vilkår som skal oppfylles for å bli godkjent tilbyder

For å bli godkjent tilbyder må søker

1. ha eget organisasjonsnummer. Firmaattest skal legges ved søknad. Hvis søker er en underliggende virksomhet, skal også virksomhetens organisasjonsnummer (virksomhetsnummer) oppgis.

2. revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

3. ha en navngitt pedagogisk ansvarlig.

4. ha opplæring som formål.

5. kunne vise til erfaring som tilbyder fra minimum tre Kompetansepluss arbeid-prosjekt med faglig og administrativ gjennomføring i overensstemmelse med prosjektsøknadene og kravene til godkjente tilbydere (punkt 3). Prosjektene må være sluttrapportert og fra minst to tildelingsår. Kompetanse Norge vil gjøre en helhetsvurdering av gjennomføring basert på hele porteføljen dersom tilbyder har gjennomført flere prosjekt enn minimumskravet.

6. ha et faglig miljø som ivaretar lærernes faglige utvikling og gir rom for erfaringsutveksling.

7. ha rutiner for opplæring av lærere som skal undervise i Kompetansepluss.

3. Krav til godkjente tilbydere


En godkjent tilbyder skal administrativt

1. ha et system for å utarbeide planer for opplæringen

2. ivareta deltakeres personvern

3. ha et system for dokumentasjon av tilstedeværelse for kursdeltakerne

4. utstede deltakerbevis for fullført kurs

5. ha et system for evaluering av kurs

6. etterleve frister og rapporteringskrav

7. ha et kvalitetssikringssystem for å følge opp og rapportere endringer og avvik i prosjektgjennomføringen til Kompetanse Norge

8. melde eventuelle endringer i organisasjonen til Kompetanse Norge

En godkjent tilbyder skal for oppfølging og forankring i virksomhetene der opplæringen foregår

9. basere sin virksomhet på skriftlige avtaler med virksomhetene. Samarbeidet må være forankret i virksomhetenes ledelse

10. informere virksomhetene om målsetting og kriterier for Kompetansepluss når det gjelder målgrupper, innhold og finansiering

11. bistå med å kartlegge virksomhetenes behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter og/ eller norsk/ samisk og gi råd om organisering av opplæringen

12. gjøre seg kjent med arbeidsprosesser i virksomhetene der opplæringsvirksomheten skal drives

13. tilrettelegge opplæringen til deltakernes arbeidsplass og arbeidsoppgaver

En godkjent tilbyder skal som faglig og pedagogisk ansvarlig tilbyder

14. sikre at opplæringen tar utgangspunkt i læringsmålene i grunnleggende ferdigheter og/eller utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere

15. bruke lærere som har pedagogisk utdanning eller relevant realkompetanse til å drive opplæring av voksne i grunnleggende ferdigheter eller i grunnleggende norsk/ samisk tilknyttet arbeidslivet

16. sørge for at alle lærere gjennomgår grunnkurs for lærere i Kompetansepluss

17. sørge for at lærerne får tilgang til relevant etter- og videreutdanning, for eksempel innen voksnes læring, opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk som andrespråk

En godkjent tilbyder skal for oppfølging av kursdeltakere

18 . kartlegge enkeltdeltakeres behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter

19 . ha rutiner for samtaler med deltakerne ved kursstart med henblikk på individuell tilrettelegging

20. drive motivasjonsarbeid før og i kursperioden for å forhindre frafall

21. kunne opplyse deltakere om muligheter for relevant rådgiving/karriereveiledning

22. kunne vurdere resultat av opplæringen etter fullført kurs

4. Sanksjoner

1. Dersom vilkårene som godkjenningen er gitt under (punkt 2) ikke lenger er oppfylt, kan det føre til tap av godkjenningen.

2. Tilbydere som ikke overholder Krav til godkjente tilbydere under punkt 3, kan bli fratatt godkjenningen. Ny godkjenning kan søkes etter to år dersom det er ønskelig.

3. Avgjørelser om godkjenning eller bortfall av godkjenning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages.

5. Endringer i godkjenningsordningen

Ordningen er en prøveordning. Vilkårene vil kunne endres etter hvert som ordningen utvikles. Godkjente tilbydere må forholde seg til de til enhver tid gjeldende reglene for godkjenning. Ved vesentlige endringer vil godkjente tilbydere bli informert.

Søknadsskjema for godkjenning som tilbyder i Kompetansepluss arbeid (Word)

Tidligere godkjente tilbydere bruker samme søknadsskjema ved utløp av godkjenningsperioden som nye søkere.

Gjeldene regler for ordningen er sist oppdatert: 29. mai 2018.